Zwolnienie ucznia: ochrona, konsekwencje i bezrobocie

Czy można przystąpić do zwolnienia praktykanta? Jeśli tak, jakie są zabezpieczenia i konsekwencje zwolnienia? Ostatnia reforma praktyk zawodowych (dekret ustawodawczy nr 81/15) definiuje ten stosunek pracy jako umowę o pracę na czas nieokreślony, mającą na celu zatrudnienie i szkolenie młodych ludzi.

W odróżnieniu od innych stosunków podporządkowanych, w ramach stażu firma zobowiązuje się do zapewnienia nie tylko wynagrodzenia, ale (bezpośrednio lub poprzez inne podmioty) szkolenia niezbędnego do uzyskania, w zależności od przypadku:

 • wykształcenie (praktyka kwalifikacyjna i dyplom zawodowy);
 • umiejętności niezbędne do wykonywania danej pracy (przyuczenie zawodowe);
 • doświadczenia przydatne do uzyskania kwalifikacji uniwersyteckich lub wyższych (szkolnictwo wyższe i staż naukowy).

Praktyka: umowa o pracę na czas nieokreślony

Definiowanie stażu jako umowy na czas nieokreślony może być mylące. Ponieważ to samo ma maksymalny czas trwania, który w zależności od przypadku jest równy:

 • W przypadku przygotowania do kwalifikacji i dyplomu zawodowego 3 lata lub 4 lata w przypadku dyplomu zawodowego czteroletniego (jeżeli celem przygotowania zawodowego jest zdobycie dodatkowych umiejętności techniczno-zawodowych poza dyplomem w zakresie przewidzianym regulaminem szkoły, maksymalny czas trwania wynosi 4 lata lub 2 lata dla osób uczęszczających na roczny kurs uzupełniający, który kończy się egzaminem państwowym);
 • W stażu profesjonalizującym maksymalny czas trwania wynosi 3 lata lub 5 dla profili charakteryzujących sylwetkę rzemieślnika;
 • W przypadku praktyk zawodowych w zaawansowanych szkoleniach i badaniach maksymalny czas trwania określają autonomiczne regiony i prowincje po konsultacji z partnerami społecznymi, uniwersytetami, wyższymi instytutami technicznymi i innymi instytucjami szkoleniowymi lub badawczymi.

Zwolnienie ucznia: ochrona

Wręcz przeciwnie, w zakresie przerwania stosunku pracy, staż słusznie definiuje się jako umowę na czas nieokreślony, ponieważ w trakcie jego trwania pracodawca może się z niego wycofać jedynie z uzasadnionej przyczyny (co dzieje się właśnie w przypadku stosunków na czas nieokreślony ).

Jednak po zakończeniu okresu stażu firma i pracownik mogą się swobodnie wycofać bez podania przyczyny. W przeciwnym razie stosunek jest kontynuowany jako normalna umowa o pracę na czas nieokreślony (tzw. „potwierdzenie w służbie”).

W każdym razie warto wiedzieć, że zarówno w przypadku zwolnienia, jak i wycofania się praktykanta po zakończeniu stażu, pracodawca ma obowiązek wypłacić bilety na zwolnienie.

Przyjrzyjmy się szczegółowo zasadom i instrukcjom dotyczącym zwolnień w stosunkach praktyk zawodowych.

Zwolnienie praktykanta w trakcie szkolenia

Jeśli chodzi o umowy na czas nieokreślony, w czasie trwania stażu pracodawca może zwolnić pracownika tylko z ważnej przyczyny lub uzasadnionego powodu. W przypadku bezprawnych zwolnień obowiązują te same środki ochrony, które przysługują pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony.

W związku z powyższym, w czasie trwania stażu firma, która zamierza zwolnić z uzasadnionej przyczyny lub uzasadnionego subiektywnie powodu, musi w każdym przypadku postępować zgodnie ze zwykłą procedurą sporu dyscyplinarnego:

 • Pismo kwestionujące określone zachowanie pracownika sprzeczne z kodeksem dyscyplinarnym lub układem zbiorowym pracy;
 • wyznaczenie pracownikowi pięciodniowego terminu na przedstawienie wszelkich uzasadnień lub dowodów na swoją obronę;
 • Po upływie pięciu dni firma może zdecydować o zastosowaniu środka dyscyplinarnego polegającego na zwolnieniu z pracy z uzasadnionej przyczyny lub uzasadnionego subiektywnie powodu (w zależności od powagi i charakterystyki zachowania praktykanta).

W okresie odbywania praktyki obowiązują również zasady zwolnienia:

 • Za przekroczenie okresu zobowiązania (dla którego nie jest wymagana inna przyczyna niż wskazanie poszczególnych okresów choroby);
 • Za niezaliczenie okresu próbnego (również w tym przypadku nie jest wymagane umotywowanie, a zwolnienie może nastąpić nawet ustnie, chociaż list pisemny jest właściwy i wskazany).

Poza wymienionymi przypadkami, firma musi powiadomić praktykanta o zwolnieniu na piśmie, podając przyczyny i ostatni dzień pracy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wymaganego przez obowiązujący układ zbiorowy.

Pracodawca, który nie zastosuje się do wezwania, musi wypłacić dodatek zastępczy, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników stałych. Jest to równowartość wynagrodzenia, jakie miałby zwolniony, gdyby pracował w okresie wypowiedzenia określonym w układzie zbiorowym.

Wysyłanie komunikatu Unilav

Zwolnienie praktykanta musi zostać przekazane drogą elektroniczną do Centrum Zatrudnienia za pomocą modelu Unilav, w ciągu pięciu dni od ostatniej pracy.

Przeczytaj także: Komunikacja Unilav: zatrudnianie, przedłużanie, transformacja i wypowiedzenie

We wszystkich przypadkach rezygnacji przez pracodawcę jest on zobowiązany do wpłacenia INPS składki (tzw. „składki NASPI”) ustalonej na rok 2018 w wysokości 495,34 euro za każdy rok pobytu w firmie maksymalnie do trzech lat (składka maksymalna równa 495,34 * 3 = 1486,02 euro).

Załóżmy, że firma rzemieślnicza zwalnia praktykanta zatrudnionego cztery lata wcześniej. W tym przypadku najwyższy wkład NASPI w wysokości 1 486,02 EUR przypada na INPS (przez F24). Wypłacona suma ma za zadanie sfinansować wypłatę zasiłku dla bezrobotnych osobom, które utraciły pracę w sposób nieumyślny, w tym praktykantom zwolnionym w trakcie trwania stosunku pracy, jeżeli spełniają również wymagane wymogi składkowe:

 • 30 dni efektywnej pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie okresu bezrobocia;
 • Co najmniej 13 tygodni składek w ciągu 4 lat poprzedzających rozpoczęcie okresu bezrobocia.

Zwolnienie praktykanta po zakończeniu szkolenia

Po zakończeniu stażu pracodawca może odstąpić od stosunku pracy bez podania przyczyny (tzw. „odstąpienie ad nutum”). Decyzja musi zostać przekazana pracownikowi na piśmie; z podaniem również ostatniego dnia pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zakończenia stażu.

Załóżmy, że stosunek rozpoczęty 1 stycznia 2016 r. trwa 36 miesięcy (praktyka profesjonalizująca) i kończy się 31.12.2018 r., a okres wypowiedzenia przewidziany układem zbiorowym pracy jest równy, ze względu na stopień i staż pracy podmiotu, po 20 dniach.

Firma postanawia nie zatwierdzać praktykanta na czas nieokreślony i informuje go o przerwaniu stosunku z końcem stażu. Jednak ostatni dzień roboczy nie pokrywa się z 31.12.2018, ale z 20.01.2019; gdyż 20-dniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg z dniem zakończenia stażu (faktycznie 31.12.2018 r.).

Podobnie jak w przypadku zwolnienia w trakcie odbywania stażu, pracodawca, który odstępuje po zakończeniu tego okresu, jest zobowiązany do:

 • powiadomić Centrum Zatrudnienia drogą elektroniczną, wysyłając formularz Unilav;
 • Zapłać składkę NASPI na rzecz INPS za pomocą formularza F24;
 • Jeśli nie zamierzasz powiadamiać z wyprzedzeniem, potwierdź odszkodowanie zastępcze na odcinku wypłaty.

Dyscyplina wycofanie ad nutum nie dotyczy to stosunków profesjonalizacji nawiązywanych z osobami korzystającymi z leczenia dla bezrobotnych lub zasiłku mobilnościowego. W ich przypadku, nawet jeśli wypowiedzenie zostanie ogłoszone pod koniec okresu przyuczania do zawodu, nadal musi istnieć słuszna przyczyna lub uzasadniony powód.

Prawo do bezrobocia NASpI

Nowy zasiłek dla bezrobotnych tzw NASpIwprowadzony od 2015 r., mogą również ubiegać się o niego praktykanci.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *