zrozumieć, w jaki sposób dokonuje się oceny

Już zdecydowałeś, jaki zawód chcesz wykonywać w przyszłości. Z pewnością jest to ważny krok w kierunku Twojego rozwoju zawodowego. Kolejną obawą studentów jest wybór uczelni, w której będą odbywały się studia wyższe. Dlatego warto zwrócić baczną uwagę na ocenę Enade.

Ogólnopolski Egzamin Studencki to jeden z parametrów, który pomoże określić poziom kształcenia oferowany przez uczelnię. Obecnie rynek pracy przywiązuje dużą wagę do osób, które ukończyły studia dobrze ocenione przez Ministerstwo Edukacji (MEC).

W tym poście pokażemy, czym jest Enade, wyjaśnimy cel tej oceny i odpowiemy, czy jest ona obowiązkowa, czy nie. Podkreślimy również aspekty brane pod uwagę przy określaniu oceny z tego egzaminu. Wymeldować się!

Sprawdź, co to jest Enade

Składa się z pisemnej oceny przeprowadzanej corocznie w celu monitorowania jakości kursów szkolnictwa wyższego w kraju. Za egzamin odpowiada Narodowy Instytut Studiów i Badań Edukacyjnych Anísio Teixeira (Inep), agencja Ministerstwa Edukacji.

Enade jest jednym z działań Krajowego Systemu Oceny Szkolnictwa Wyższego (Sinaes), ustanowionego ustawą 10,861/2004.

Sprawdź, czy Enade jest obowiązkowa, czy nie

Studenci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu. Uczelnia wybiera, kto będzie ją reprezentował, starając się o dobrą ocenę. Do testu przystępują studenci rozpoczynający kurs lub kończący studia.

Nie wszystkie kursy biorą udział w ocenie, która odbywa się co roku. Przedział czasowy dla oceny, która ma być analizowana, może sięgać 3 lat. Przystąpienie do testu jest ważnym wpisem do świadectwa szkolnego, ponieważ pomaga uczniowi spełnić wymagania do uzyskania dyplomu i uregulowania w Inep.

Poznaj cel egzaminu

Celem Enade jest mierzenie i monitorowanie nauki i wyników uczniów na każdym kursie w szkolnictwie wyższym. Egzamin bierze pod uwagę kilka czynników, takich jak:

  • program studiów ustalony w programie studiów pierwszego stopnia;
  • potrzeby rynku pracy;
  • minimalny poziom jakości kursu;
  • minimalny poziom jakości wymagany przez MEC.

Aspekty te pokazują, że ewaluacja ma ukierunkowany nacisk na weryfikację wyników każdego kursu w instytucji szkolnictwa wyższego. Oznacza to, że uczeń musi potraktować test bardzo poważnie.

Zwykle Enade odbywa się w listopadzie. Od 2004 roku jest częścią programu studiów licencjackich. Jeśli student nie przystąpi do testu, nie będzie mógł ukończyć studiów. Wyjątkiem są osoby, które nie mogą przystąpić do egzaminu, ponieważ przebywają poza granicami kraju lub mają usprawiedliwienie nieobecności, np. zaświadczenie o stanie zdrowia.

Zrozum, jak wygląda test Enade

Test składa się z 40 pytań i jest podzielony na dwie części. Pierwszy nazywa się Szkoleniem Ogólnym i zawiera 10 pytań (dwa dyskursywne i 8 obiektywnych). Służy do weryfikacji profilu etycznego i wiedzy studentów na różne tematy, które są ważne dla Brazylijczyków.

Analizowane jest zaangażowanie w aspekty społeczne i prawa człowieka. Ponadto sprawdzane są wyniki w czytaniu i pisaniu.

Druga część testu to Komponent Specyficzny, który składa się z 30 pytań (3 dyskursywne i 27 obiektywnych). Na tym etapie studenci muszą udowodnić, że dużo wiedzą o treściach prezentowanych na maturze. Muszą również wykazać, że nabyli idealne umiejętności do wykonywania wybranego zawodu.

Zobacz, jak składa się klasa Enade

Aby uzyskać ocenę z egzaminu, konieczne jest oddzielenie średnich wyników studentów w fazie szkolenia ogólnego iw fazie wiedzy szczegółowej. Następnie obliczana jest średnia ważona tych dwóch wartości, przypisując wagę 1 pierwszej i 3 drugiej.

Średnie są standaryzowane z uwzględnieniem średniej krajowej i odchylenia standardowego. W ten sposób możliwe jest uzyskanie ocen od 1 do 5. Oceny z oceną 3 mieszczą się w granicach normy lub są do niej zbliżone.

Oceny 1 i 2 pokazują, że kurs jest poniżej oczekiwań. Koncepcje 4 i 5 wskazują, że oceniana gradacja ma wyniki lepsze od średniej pozostałych.

Wynik Enade ma więc wartość względną, gdyż pozwala na porównanie wyników studiów wyższych na uczelni w stosunku do innych.

Dowiedz się, jak MEC używa Enade

Enade jest niezbędna do zdefiniowania koncepcji kursu wstępnego (CPC), oceny przypisywanej stopniowi przez analityków MEC. Oprócz wyników uczniów w Enade, CPC jest wynikiem analizy innych aspektów, takich jak:

  • organizacja dydaktyczno-pedagogiczna;
  • infrastruktura dostępna do przeprowadzenia kursu;
  • kwalifikacje nauczycielskie.

W przypadku uzyskania przez uczelnię 1. i 2. stopnia w KPC mogą zostać nałożone na nią sankcje administracyjne (zakaz otwierania nowych miejsc pracy, zawieszenie studiów itp.). Należy podkreślić, że ocena Enade jest częścią wyniku CPC.

Ten aspekt sprawia, że ​​egzamin odgrywa istotną rolę w monitorowaniu i analizie kierunków studiów przez MEC.

Użyj Enade, aby wybrać instytucję najwyższego poziomu

Ponieważ jest to ocena dokonywana przez Ministerstwo Edukacji, Enade jest punktem odniesienia dla studentów, którzy mogą sprawdzić idealną uczelnię do studiowania. Dzieje się tak dlatego, że egzamin pozwala nie tylko zweryfikować, w jaki sposób studenci przyswoili wiedzę, ale także jak instytucja organizuje się, aby oferować wysoki poziom nauczania.

Wynik Enade pozwala również zweryfikować, jaka jest jakość nauczycieli. Nie ma sensu mieć ciekawej propozycji pedagogicznej, zaangażowanych studentów i dobrej infrastruktury, jeśli profesorowie nie potrafią sprawnie przekazywać wiedzy.

Decydując się na uczelnię z dobrą oceną na egzaminie, tym większe masz szanse na uzyskanie dobrego dyplomu i zdobycie pracy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Wynik Enade jest niewątpliwie parametrem pozwalającym określić, czy uczelnia zapewni Ci doskonałe kwalifikacje i przyczyni się do Twojego przygotowania zawodowego.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *