Zasiłek chorobowy z umową na czas określony: jak to działa

Zasiłek chorobowy przy umowie na czas określony: co dzieje się z pracownikiem zatrudnionym na czas określony, jeśli jest nieobecny w pracy z powodu choroby? Co do zasady zwolnienie lekarskie skutkuje utratą wynagrodzenia za dni nieprzepracowane. W rzeczywistości pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za pracę intelektualną lub fizyczną pracownika.

Aby pokryć okresy wolne od pracy i nieopłacane, INPS interweniuje w przypadku niektórych kategorii podmiotów, wypłacając specjalne zasiłek chorobowy. Tam, gdzie Instytut nie przyjeżdża, wynagrodzenie przejmuje pracodawca. Zarówno wynagrodzenia wypłacane przez INPS, jak i te wypłacane przez firmę podlegają ograniczeniom pod względem kwoty i czasu trwania. O ile w przypadku tych pierwszych nie ma różnic w zależności od rodzaju umowy (umowa na czas nieokreślony lub umowa na czas określony), o tyle występują znaczne różnice pod względem czasu trwania.

W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe zasiłek chorobowy INPS przysługuje w limicie 180 dni w roku kalendarzowym (okres 1 stycznia – 31 grudnia). Nie można tego powiedzieć o umowach na czas określony. Zobaczmy szczegółowo, jak działa zasiłek chorobowy dla pracowników z umową na czas określony.

Zasiłek chorobowy przy umowie na czas określony: maksymalna granica przysługującego odszkodowania

W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony maksymalny limit przysługującego odszkodowania jest równy liczbie dni pracy wykonywanej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie chorobowe, z zastrzeżeniem maksymalnego limitu 180 dni w roku kalendarzowym.

Jeżeli pracownik zatrudniony na czas określony w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mógł ubiegać się o okresy pracy dłuższe niż 30 dni, zasiłek chorobowy jest nadal wypłacany, ale nie dłużej niż za 30 dni w roku kalendarzowym.

Choroba wykraczająca poza okres obowiązywania umowy

Po ustaniu stosunku pracy pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje już żadne odszkodowanie, w przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas nieokreślony, którzy w każdym przypadku są uprawnieni do świadczenia, jeśli choroba wystąpi w ciągu 2 miesięcy od rozwiązania lub zawieszenia stosunku pracy.

Ponadto pracownik nie ma obowiązku zatrzymania pracownika, nawet jeśli może podjąć decyzję o przedłużeniu lub przekształceniu stosunku na czas nieokreślony. W tym drugim przypadku będzie musiał do końca wypłacać zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy przy umowie na czas określony: komu przysługuje zasiłek INPS

Z wyjątkiem maksymalnego limitu, który może podlegać rekompensacie, nie ma innych różnic między pracownikami stałymi a umowami na czas określony.

Wydajność wynika z:

 • Pracownicy sektora przemysłowego;
 • Pracownicy i pracownicy trzeciego sektora;
 • Pracownicy sektora usług kredytowych, ubezpieczeniowych i podatkowych;
 • Pracownicy sektora rolnego;
 • Praktykanci ze wszystkich sektorów;
 • Pracownicy rozrywki.

We wszystkich innych przypadkach wynagrodzenie za okresy choroby wypłaca pracodawca.

Za które dni należy się zasiłek chorobowy INPS

Zasiłek INPS przysługuje za dni przypadające w okresie choroby, z wyłączeniem pierwszych 3 dni (tzw. „braków”), które w całości opłaca pracodawca.

Poza okresem oczekiwania odszkodowanie nie przysługuje:

 • Dla pracowników, święta i niedziele;
 • Dla pracowników biurowych święta przypadające w niedzielę.

Zasiłek chorobowy INPS: ile należy

Wysokość zasiłku INPS dla pracowników zatrudnionych na czas określony różni się w zależności od czasu trwania choroby:

 • Za 4-20 dzień choroby odszkodowanie wynosi 50% RMG (akronim Średniego Wynagrodzenia Dziennego);
 • Od 21 do 180 dnia choroby świadczenie wynosi 66,66% RMG.

Do celów obliczenia procentowego uwzględnia się wszystkie dni kalendarzowe objęte okresem choroby, nawet jeśli nie zostały zrekompensowane. Jednak odszkodowanie zmienia się zgodnie z Ogólnopolskim Układem Zbiorowym Pracy, do którego należą, np. dla pracowników zakładów publicznych i cukierni niezarejestrowanych w rejestrze zakładów rzemieślniczych świadczenie wzrasta do 80% RMG za wszystkie dni uprawniające o odszkodowanie.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego: znaczenie i zasady

Zasiłek chorobowy: kto płaci?

W większości przypadków zasiłek chorobowy jest wypłacany przez pracodawcę na odcinku wypłaty w imieniu INPS. Następnie ten ostatni odzyskuje zapłaconą kwotę, potrącając ją ze składek należnych Instytutowi, które należy uiścić wraz z formularzem F24 do 16 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Wyjątkiem są przypadki płatności bezpośrednich przez INPS, bez zaliczki ze strony firmy na odcinku wypłaty.

Porozmawiajmy o:

 • Pracownicy rolni;
 • Pracownicy spółek objętych postępowaniem upadłościowym (upadłość, układ z wierzycielami, zarząd kontrolowany, przymusowa likwidacja administracyjna i zarząd nadzwyczajny).

Integracja pracodawców

Układy zbiorowe zazwyczaj przewidują dodatek do dodatku INPS wypłacany przez firmę. W zależności od postanowień umownych, pracodawca musi wypłacić kwoty za okresy choroby, które pozwalają pracownikowi otrzymać takie samo wynagrodzenie, do jakiego miałby prawo w przypadku normalnej aktywności zawodowej. Dzieje się tak, jeśli CCNL przewiduje 100% integrację. Ale nie zawsze tak jest.

Na przykład układ zbiorowy Chemia Farmaceutyczna – Przemysł przewiduje dla pracowników zatrudnionych krócej niż 3 lata dodatek w wysokości 100% za pierwsze 3 miesiące choroby, który spada do 50% za kolejne 5. Dla tych, którzy mają od 3 do 6 lat , integracja wynosi 100% przez pierwsze 4 miesiące i 50% przez kolejne 6. Osoby zatrudnione powyżej 6 lat cieszą się 100% integracją przez pierwsze 5 miesięcy i 50%% przez kolejne 7.

Co pracownik powinien zrobić w przypadku choroby

Aby pracownik otrzymywał zasiłek INPS, konieczne jest, aby w momencie wystąpienia choroby:

 • Niezwłocznie poinformuj pracodawcę o swojej nieobecności;
 • Upewnij się, że lekarz prowadzący przesłał zaświadczenie drogą elektroniczną.

W ten sposób firma będzie mogła zobaczyć zaświadczenie o chorobie bezpośrednio na stronie INPS (lub otrzymać przez pec), które zawiera okres prognozy, dane pracownika oraz adres kontaktowy na ewentualne wizyty kontrolne.

Jeśli nie ma możliwości przesłania go drogą elektroniczną, pracownik musi podjąć działania, aby przesłać papierowe orzeczenie lekarskie do INPS oraz do pracodawcy w ciągu 2 dni od jego wystawienia.

zaświadczenie lekarskie o chorobie

Wizyty podatkowe Pracownik INPS z umową na czas określony

W czasie choroby pracownik musi być dostępny na wszelkie badania kontrolne zlecone przez INPS lub przez pracodawcę. Kontrole, przeprowadzane wyłącznie przez INPS, odbywają się pod zwykłym adresem pracownika lub doraźnym miejscem zamieszkania wskazanym w zaświadczeniu o chorobie.

Godziny zwiedzania (w tym niedziele i święta):

 • Od 10 do 12;
 • Od 17 do 19.

Co się stanie, jeśli w przypadku alla nieobecności w kontroli podatkowej bez ważnego uzasadnienia?

 • nieobecność na pierwszej wizycie kontrolnej powoduje utratę świadczenia za pierwsze 10 dni choroby;
 • jeżeli jest on również nieobecny przy drugiej wizycie kontrolnej, do pierwszej kary doliczane jest 50% pomniejszenie świadczenia za pozostały okres;
 • od trzeciej nieobecności do kontroli skarbowej następuje całkowita utrata świadczenia od momentu nieobecności do zakończenia choroby.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *