założenie, rozszerzenie, transformacja i zakończenie

Unilav: co to jest i jak działa? Pracodawca musi komunikować się drogą elektroniczną za pośrednictwem Obowiązkowa komunikacja Unilav zatrudnienie, rozwiązanie (zwolnienie lub rezygnacja), przedłużenie umowy na czas określony, przekształcenia i inne rodzaje stosunków pracy w Urzędzie Pracy lub w Ministerstwie Pracy. W tym celu musi wypełnić i przesłać standardowy formularz, który przyjmuje nazwę „Ujednolicona praca przy obowiązkowej komunikacji” w skrócie „Unilav”.

Wraz z transmisją modelu Unilav pracodawcy publiczni i prywatni we wszystkich sektorach wypełniają swój obowiązek informowania o szeregu wydarzeń dotyczących ich pracowników:

 • Zatrudnienie (każdy rodzaj stosunku z obowiązkiem wysłania Unilav);
 • Przedłużenia umów „wygasających” (umowy na czas określony, dyżury, staże, koordynacja i stała współpraca);
 • Przekształcenia (z umów czasowych na stałe, z niepełnego etatu na pełny i odwrotnie, oddelegowania, przeniesienia itp.);
 • rozwiązania stosunku pracy (m.in. rezygnacje i zwolnienia);

Tym samym jednym przekazem elektronicznym pracodawca jednocześnie realizuje obowiązki komunikacyjne wobec szeregu podmiotów (w różnych celach), takich jak:

 • INPS, dla funkcji zabezpieczenia społecznego i pomocy na rzecz pracowników;
 • INAIL, w zakresie ubezpieczenia pracowników od wypadków i chorób zawodowych;
 • Państwowej Inspekcji Pracy ds. nadzoru nad prawidłowym nawiązywaniem stosunku pracy.

Termin wysłania Unilava

Wysłanie modelu Unilav podlega szeregowi terminów, które różnią się w zależności od komunikatu:

 • Rekrutacja musi być ogłoszona do północy dnia poprzedzającego dzień, w którym nawiązana jest relacja (z wyjątkiem nagłych przypadków lub działania siły wyższej);
 • Przedłużenia, przekształcenia, wypowiedzenia, oddelegowania, przekształcenia itp. w ciągu 5 dni od zdarzenia.

Załóżmy, że relacja forward wygasa 30.11.2018 r. Firma decyduje się na przedłużenie o 3 miesiące do 31.01.2019. W takim przypadku powiadomienie o przedłużeniu musi zostać wysłane do Centrum Zatrudnienia w ciągu 5 dni od zdarzenia, które ma zostać zidentyfikowane w dniu 30.11.2018 r. Termin w tym przypadku to 05.12.2018.

Usługa telematyczna służąca do wysyłania formularza Unilav nie jest taka sama na całym terytorium kraju, ale różni się w zależności od regionu. Firma musi wysłać szablon do serwisu świadczonego przez region, w którym znajduje się miejsce pracy.

Zobaczmy szczegółowo, czym jest model Unilav i jakie są procedury wysyłania.

Komunikacja Unilav: kim są podmioty zobowiązane?

Podmiotami zobowiązanymi do zawiadamiania o zdarzeniach naboru, przedłużenia, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy są:

 • Prywatni pracodawcy;
 • Gospodarcze organy publiczne;
 • Administracje publiczne;
 • Agencje administracyjne.

Jakie są podmioty upoważnione?

Podmiotami upoważnionymi do wysyłania komunikatów Unilav są:

 • pracodawcy;
 • Doradcy pracy, prawnicy, księgowi, księgowi i eksperci handlowi;
 • Agencje zatrudnienia;
 • Agencje administracyjne;
 • Usługi tworzone przez stowarzyszenia branżowe zakładów rzemieślniczych i małych przedsiębiorstw, także w formie spółdzielczej;
 • podmiot przyjmujący stażystę;
 • Zleceniodawca umowy agencyjnej.

Wręcz przeciwnie, nie są włączone:

 • Centra przetwarzania danych (tzw. CED);
 • ani eksperci podatkowi, eksperci podatkowi, doradcy podatkowi.

Unilav: jakie dane przesyłać

Unilav charakteryzuje się szeregiem standardowych informacji, które muszą być przekazywane niezależnie od używanej usługi regionalnej:

 • Dane identyfikacyjne firmy i przedstawiciela prawnego;
 • Dane osobowe pracownika (w przypadku obywatela spoza UE w formularzu należy podać dane ważnego zezwolenia na pobyt, np. paszportu);
 • Rodzaj komunikacji (zatrudnienie, przedłużenie, wypowiedzenie, przekształcenie, które obejmuje również oddelegowanie i przeniesienie pracownika);
 • Data rozpoczęcia związku;
 • ” rozwiązanie stosunku pracy (należy wskazać w wypowiedzeniach);
 • ” wygaśnięcia (dla umów na czas określony, pracy na czas określony, staży, co.co.co. i innych umów „wygasających”);
 • Kwalifikacje ISTAT, które należy określić na podstawie przydzielonego zadania;
 • zastosowany CCNL i poziom klasyfikacji (dla pracowników);
 • Godziny pracy (dla pracowników);
 • Wszelkie świadczenia związane z zatrudnieniem;
 • Całkowite wynagrodzenie brutto;
 • Kod identyfikacyjny firmy w INPS (tzw. „numer seryjny INPS”);
 • Kod identyfikacyjny firmy w INAIL (tzw. „PAT INAIL”).

Wreszcie rodzaj aktywowanej umowy, który może dotyczyć:

 • Stosunki pracy we wszystkich formach (stałe, na czas określony, na wezwanie, w niepełnym wymiarze godzin, praca w domu);
 • Pracujący w domu;
 • Co.co.co;
 • Praktyka;
 • Praca społecznie użyteczna;
 • praca na morzu;
 • Zatrudnienie lub samozatrudnienie w branży rozrywkowej;
 • Umowa agencyjna.

Jak skompilować plik Unilav

Kompilacja modelu Unilav może odbywać się:

 • Bezpośrednio online na stronie udostępnionej przez właściwy region lub prowincję autonomiczną ze względu na miejsce pracy;
 • Za pomocą specjalnego programu komputerowego zainstalowanego na komputerze PC, który różni się w zależności od regionu lub prowincji autonomicznej.

W tym drugim przypadku, po wprowadzeniu danych modelu Unilav, program utworzy plik w formacie XML, który następnie musi zostać załadowany i przesłany wraz ze stroną udostępnioną przez region lub prowincję w celu wysłania obowiązkowych komunikatów.

Należy również zauważyć, że niektóre programy do przetwarzania płac, produkowane i sprzedawane przez główne włoskie i zagraniczne firmy produkujące oprogramowanie, umożliwiają bezpośrednie utworzenie pliku XML, który następnie można przesłać do systemu regionalnego.

UniUrg: obowiązkowa komunikacja za pośrednictwem faksu

Unified Mandatory Communication URG lub Model UniUrg służy komunikowaniu zatrudniania pracowników:

 • w pilnych przypadkach (np. system online nie działa)
 • o w przypadkach zamknięcia gabinetu doradcy ds. pracy lub upoważnionego pośrednika, który zajmuje się obowiązkami dotyczącymi personelu.

Formularz UniUrg (zaktualizowany) można pobrać ze strony internetowej ClicLavoro i zawiera on następujące dane:

 • NIP, imię i nazwisko pracownika;
 • kod podatkowy i nazwa pracodawcy;
 • Data rozpoczęcia;
 • powód pilności.

Numer faksu Uniurga

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać faksem na numer faksu 848 800 131.

Później jednak trzeba będzie wysłać normalny model Unilav online, „podłączając” go do poprzedniej wiadomości wysłanej w trybie pilnym.

Model UniUrg

Zaktualizowany model UniUrg można znaleźć na ministerialnej stronie internetowej ClicLavoro pod adresem www.cliclavoro.gov.it w sekcji „FAQ Models”.

Komunikacja Unilav: regionalny lub wojewódzki system informacyjny

Regionalny lub prowincjonalny system informacyjny jest infrastrukturą telematyczną używaną do wysyłania komunikatów Unilav. Te same systemy są również wykorzystywane do zmiany pracodawcy (Vardatori) oraz do pilnej komunikacji (Uniurg).

Procedury informatyczne, programy do tworzenia pliku XML, strona, za pomocą której można przesłać model Unilav do Centrum Zatrudnienia, różnią się jednak w zależności od regionu lub prowincji autonomicznej.

Zbiega się to zatem z miejscem, w którym znajduje się miejsce pracy. W każdym razie, z wyjątkiem autonomicznej prowincji Trento i regionu Lacjum (którego komunikaty należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Anpal – Krajowej agencji ds. aktywnej polityki zatrudnienia), prowincja Bolzano i inne regiony Włoch mają autonomiczne systemy komunikacji ( na stronie cliclavoro.gov.it znajduje się lista włączonych systemów regionalnych i łącza do powiązanych stron internetowych).

Podmiot uprawniony do dokonania obowiązkowej komunikacji musi zatem najpierw zarejestrować się w systemie informatycznym, który po zakończeniu procedury rejestracyjnej przekaże dane uwierzytelniające dostęp. Należy jednak zauważyć, że akredytacja w jednym systemie terytorialnym nie dotyczy wszystkich pozostałych.

Oznacza to, że pracodawca upoważniony do przesyłania obowiązkowych komunikatów za pomocą systemu Sare (działającego w regionie Emilia – Romagna) będzie musiał zatem posiadać akredytację infrastruktury Co_Veneto do przesyłania formularzy Unilav dotyczących miejsc pracy zlokalizowanych w Veneto.

W przypadku firm działających w dwóch lub więcej regionach nadal istnieje możliwość scentralizowania obowiązkowej komunikacji w jednym regionalnym systemie informacyjnym, niezależnie od miejsca pracy.

Wreszcie, aby uzyskać wszystkie inne informacje, odsyłamy do lektury poszczególnych przewodników przygotowanych przez różne władze lokalne.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *