Zaliczka na odszkodowanie dla pracowników sektora publicznego: jak to działa

Czy urzędnicy mogą żądać zaliczki na poczet odprawy? Jaka jest różnica w stosunku do TFS? Zacznijmy od założenia, że ​​Severance Indemnity (TFR) to element wynagrodzenia, który naliczany jest co miesiąc, ale wypłacany jest dopiero po ustaniu stosunku pracy.

Wyjątek przewidziano dla pracowników prywatnych z co najmniej 8-letnim stażem pracy w firmie; w rzeczywistości istnieje dla nich możliwość wnioskowania o zaliczkę na poczet odprawy w wysokości 70% kwoty zgromadzonej na zakup pierwszego mieszkania, wydatki na opiekę zdrowotną lub urlop wychowawczy i szkoleniowy oraz inne szczególne przyczyny. Jeśli szukasz informacji na ten temat, warto przeczytać nasz specjalny poradnik dla pracowników prywatnych: Zaliczka TFR: prośba, kalkulacja i dyscyplina.

Zaliczki na odprawy dla urzędników służby cywilnej

zaliczka na poczet odprawy nie jest przewidziana dla urzędników służby cywilnej. W rzeczywistości nie są one uprawnione do żadnej zaliczki, niezależnie od tego, czy dotyczy to świadczenia z tytułu zakończenia pracy (TFS), czy świadczenia z tytułu zakończenia zatrudnienia (TFR). Ale chodźmy w kolejności i zobaczmy najpierw, jaka jest różnica między TFR a TFS.

Różnica między TFR i TFS

TFS to suma pieniędzy wypłacana pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy. Uprawnieni do niego są członkowie funduszu emerytalnego dla pracowników cywilnych i wojskowych państwa (wchodzących w skład Zarządu Pracowników Publicznych INPS) zatrudnionych na umowy o pracę do dnia 31 grudnia 2000 r., którzy rozwiązali stosunek pracy z co najmniej rocznym okresem rejestracji. .

TFR to także suma, która przysługuje pracownikowi w momencie ustania stosunku pracy, ale do której pracownicy mają prawo:

 • zatrudnionych na stałe po 31 grudnia 2000 r. (z wyjątkiem tzw. kategorii „niekontraktowych”, takich jak personel wojskowy, profesorowie i naukowcy uniwersyteccy, sędziowie, adwokaci i prokuratorzy);
 • z umową na czas określony lub po 30 maja 2000 r. i trwającą co najmniej 15 nieprzerwanie dni w miesiącu;
 • z umową na czas nieokreślony do dnia 31 grudnia 2000 r. i przystąpiły do ​​dodatkowego funduszu emerytalnego.

Odprawa (TFR): co to jest i jak jest obliczana

Pożyczki INPS dla pracowników PA zamiast zaliczki TFR

Wyłączając możliwość uzyskania zaliczki na TFS/TFR, rozwiązaniem mogłoby być zwrócenie się do INPS o konkretne pożyczki na korzystnych warunkach i dedykowane emerytom i pracownikom administracji publicznej.

Pożyczki dzielą się na:

 • Małe pożyczki, które mogą trwać rok, dwa lata, trzy lata lub cztery lata;
 • Pożyczki wieloletnie na 5 lub 10 lat.

Zwrot następuje w drodze przelewu wynagrodzenia lub emerytury do maksymalnie 120 miesięcznych rat.

Zobaczmy szczegółowo, co przewiduje dyscyplina pożyczkowa.

Małe pożyczki

Małe pożyczki są dostępne dla pracowników publicznych i emerytów zapisanych do Funduszu Kredytowego (funduszu, do którego muszą koniecznie należeć pracownicy administracji państwowej lub organów lokalnych) spłacanych w 12, 24, 36 lub 48 ratach (składających się z odsetek i kwoty głównej), potrącanych bezpośrednio z wypłaty lub z emerytury (w przypadku emerytów potrącenie nie może przekroczyć piątej przechodniej).

Pożyczka jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu netto / emeryturze za każdy rok trwania pożyczki. Dla tych, którzy nie mają innych odliczeń, kwota, którą można sfinansować, podwaja się, równa dwumiesięcznej pensji netto lub emeryturze za każdy rok amortyzacji, maksymalnie do 8 miesięcznych rat podlegających spłacie w ciągu 48 miesięcy.

Pracownikom zatrudnionym na czas określony pożyczka może zostać udzielona jedynie na okres w latach pozostałych do wygaśnięcia stosunku pracy.

Na kwotę brutto kredytu wpływ mają:

 • Nominalne oprocentowanie roczne 4,25%;
 • Opłaty administracyjne 0,50%;
 • Premia za rezerwę na ryzyko stosowana według wieku i czasu trwania pożyczki.

Pracownicy mogą ubiegać się o pożyczkę, wypełniając specjalny formularz, który można wydrukować online i przedstawiając go administracji, do której należą, która prześle go drogą elektroniczną do INPS. Z kolei emeryci i renciści wniosek należy złożyć bezpośrednio na stronie internetowej Inps, jeśli posiadają PIN. W przeciwnym razie mogą skorzystać z patronatów.

Uznanie kwot następuje przelewem bankowym na rachunek pocztowy lub bankowy rachunek bieżący. W przypadku emerytów obowiązuje ten sam numer iban, którego użyto do wypłaty emerytury.

Zaliczka na odszkodowanie z tytułu odprawy dla osób sprzątających i opiekunów: jak i kiedy o nią wystąpić

Pożyczki wieloletnie

W przeciwieństwie do małych pożyczek, pożyczki wieloletnie udzielane są na określone potrzeby osobiste i/lub rodzinne.

Beneficjentami są zawsze pracownicy administracji publicznej i emeryci zapisani do Funduszu Kredytowego, jednak w przeciwieństwie do małych pożyczek, wymagane są 4 lata stażu przydatne do emerytury i 4 lata składek odprowadzanych do Funduszu Kredytowego.

Beneficjenci muszą być również posiadaczami umowy na czas nieokreślony lub umowy na czas określony nie krótszy niż trzy lata (w tym przypadku mogą korzystać z przeniesień, które mogą wygasnąć w trakcie wygaśnięcia stosunku z obowiązkiem przeniesienia odprawy spłacić pozostałą część kredytu).

Okres kredytowania może wynosić pięć lat (60 miesięcznych rat) lub dziesięć lat (120 miesięcznych rat). Jednorazowa rata nie może przekroczyć jednej piątej wynagrodzenia lub emerytury. Na tej samej wadze:

 • Roczna stopa procentowa 3,5%;
 • Koszty administracyjne 0,50%;
 • Premia funduszu ryzyka.

Raty są potrącane bezpośrednio z wypłaty lub emerytury począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu ulgi.

Potrzebne dokumenty

Do wniosku o pożyczkę (przesyłanego wyłącznie drogą elektroniczną) należy dołączyć dokumentację potwierdzającą stan zdrowia i wszelkie wydatki (w zależności od przyczyny ubiegania się o pożyczkę) oraz zaświadczenie o dobrym stanie fizycznym wystawione przez osoby uprawnione nie później niż 45 dni przed złożeniem wniosku.

Pracownicy ubiegają się o dofinansowanie za pośrednictwem swojej administracji. Z drugiej strony emeryci muszą uzyskać dostęp do specjalnie zarezerwowanego obszaru na stronie internetowej INPS, jeśli mają kod PIN. W przeciwnym razie mogą skorzystać z patronatu.

Wniosek należy złożyć w ciągu roku od zdarzenia lub wydatku uzasadniającego dofinansowanie.

Uznanie kwot następuje przelewem bankowym na rachunek pocztowy lub bankowy rachunek bieżący. W przypadku emerytów obowiązuje ten sam numer iban, którego użyto do wypłaty emerytury.

Ważne powody

O pożyczki pięcioletnie można ubiegać się między innymi z następujących powodów:

 • Klęski żywiołowe (takie jak powodzie i trzęsienia ziemi);
 • Rozbój, kradzież, pożar;
 • Relokacja ze względu na potrzeby rodzinne lub przeniesienie do innego miejsca pracy;
 • Prace kondominium pierwszego posiadanego domu;
 • Bieżące utrzymanie domu zamieszkania, którego wnioskodawca jest właścicielem, użytkownikiem lub najemcą lub w którym mieszka z małżonkiem lub rodzicem właścicieli, użytkowników lub najemców.

Z drugiej strony, pożyczki na 10 lat można wnioskować na przykład z następujących powodów:

 • Zakup lub budowa domu przeznaczonego do zamieszkania;
 • Nadzwyczajna konserwacja lub remont domu będącego własnością lub w niepełnosprawnym właścicielu;
 • Poważne choroby członków rodziny.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *