Wcześniejsza emerytura w 2022 roku: jak złożyć wniosek?

W 2022 r. normalny wiek do ubiegania się o emeryturę wynosi 66 lat i 7 miesięcy, co oznacza wzrost o jeden miesiąc w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeśli jednak jesteś młodszy niż ten wiek, możesz ubiegać się o to wsparcie z wyprzedzeniem. Dowiedz się z tego artykułu, jak możesz to zrobić.

Ostatnie lata przyniosły pewne zmiany w dostępie do wcześniejszych emerytur. Nastąpiło pogorszenie czynnika zrównoważonego rozwoju i wdrożono system przewidywania, który ma przynieść korzyści osobom o długich karierach składkowych.

Z czego składają się systemy wcześniejszych emerytur?

Nowe systemy wcześniejszych emerytur/przedemerytalnych, których wdrażanie rozpoczęło się w 2019 r., miały na celu złagodzenie kar nakładanych na emerytów i rencistów. Ustawodawstwo to miało na celu wzmocnienie karier związanych ze składkami, umożliwiając każdemu pracownikowi dostosowanie wieku emerytalnego w zależności od własnej kariery zawodowej.

Powstała koncepcja indywidualnego wieku emerytalnego, dzięki której pracownicy z długim stażem pracy mogą przejść na emeryturę przed ustawowym wiekiem (obecnie ustalonym na 66 lat i 7 miesięcy) i nie być już karani czynnikiem zrównoważonego rozwoju.

Istnieje również normalny system dostępu do wcześniejszej emerytury dla wszystkich podatników, którzy nie spełniają warunków koniecznych dla innych systemów, a także chcą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.

W tych warunkach wysokość emerytury będzie podwójnie obniżona, zarówno przez czynnik stabilności (14,06% w 2022 r.), jak i stopę obniżenia emerytury (0,5% za każdy miesiąc oczekiwania).

Co to jest czynnik trwałości?

Jest to kara stosowana od 2008 roku do wszystkich nowych emerytur. W 2014 r. został zaktualizowany i zaczął być stosowany tylko do emerytur przyznanych przed osiągnięciem normalnego wieku emerytalnego. Jednak w 2019 r. przestał on mieć zastosowanie do świadczeniobiorców o długim stażu składkowym.

Jak obliczyć „osobisty wiek emerytalny”?

„Osobisty wiek emerytalny” jest obliczany na podstawie lat opłacania składek, tj. aby go obliczyć, należy odjąć cztery miesiące za każdy rok przekraczający normalny wiek emerytalny (66 lat i 7 miesięcy w 2022 r.). z 40 w karierze składkowej.

Na przykład wyobraź sobie, że masz zniżki na 42 lata. Ponieważ masz dwa lata więcej niż 40 lat, możesz obniżyć zwykły wiek emerytalny o osiem miesięcy, więc Twój „osobisty wiek emerytalny” wyniesie 65 lat i 11 miesięcy.

Jakie są warunki dostępu?

Zgodnie z Praktycznym przewodnikiem dotyczącym emerytur wydanym przez Ubezpieczenia Społeczne, aby mieć dostęp do wcześniejszej emerytury, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Mieć ukończone 60 lat i mieć 40 lub więcej lat zniżek (przewidywanie w ramach nowego systemu elastyczności lub starego systemu elastyczności obowiązującego w dniu 31 grudnia 2018 r.);
  • Mieć co najmniej 60 lat i mieć co najmniej 46-letni staż pracy ze zniżkami (przewidywanie w ramach systemu bardzo długich karier);
  • Bycie w sytuacji długotrwałego bezrobocia przymusowego;
  • Prowadzenie działalności zawodowej o bolesnym lub wyczerpującym charakterze;
  • Być objętym szczególnymi środkami ochrony.

Przypominamy jednak, że zawsze należy być świadomym wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń i wcześnie zacząć oszczędzać na emeryturę. Na przykład plany oszczędności emerytalnych (PPR) to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i przygotowanie się do tej fazy życia.

Jeśli zamiast tego szukasz krótkoterminowej inwestycji, aby dołożyć dodatkowe pieniądze, możesz założyć lokatę terminową i odebrać wygenerowane środki po upływie czasu określonego w Twoim banku.

Jakie są kary za wcześniejsze emerytury?

W 2019 r. wszedł w życie reżim uelastyczniania emerytur, który polegał na zniesieniu kary za czynnik stabilności dla podatników, którzy wystąpią o wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat i przepracowali co najmniej 40 lat ulg, przy czym jedynie obniżka 0,5% za każdy miesiąc przed osiągnięciem normalnego wieku emerytalnego lub osobistego wieku emerytalnego.

W bieżącym roku 2022 nadal obowiązuje system elastyczności, a także system antycypacji dla bardzo długich karier zawodowych, który wszedł w życie w styczniu 2020 r. i który daje możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę bez ponoszenia jakiejkolwiek kary. , jeśli masz długą karierę zawodową.

Jak wspomniano w ust. 1 artykułu 21-A dekretu z mocą ustawy nr. 119/2018 „przewidywanie wieku dostępu do emerytury, o którym mowa w artykule 20 ustęp 1 litera b), polega na prawie dostępu do emerytury beneficjentów, którzy w dniu rozpoczęcia emeryturę, spełniają następujące wymagania:

a) Wiek równy lub wyższy niż 60 lat i co najmniej 48 lat kalendarzowych z udokumentowanym dochodem odpowiednim do obliczenia emerytury;
b) Wiek co najmniej 60 lat i co najmniej 46 lat kalendarzowych z udokumentowanym dochodem odpowiednim do obliczenia emerytury, z rozpoczęciem kariery składkowej w powszechnym systemie zabezpieczenia społecznego lub w zbieżnym systemie zabezpieczenia społecznego poniżej wieku od 17 lat”.

Podatnicy, którzy nie spełniają ww. wymogów, są karani za współczynnik stabilności, którego wartość ustalono na 14,06% w 2022 r., a także stopę obniżenia emerytury odpowiadającą 0,5% za każdy miesiąc przewidywania.

Czy można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z powodu długotrwałego bezrobocia?

Jeśli przez kilka lat byłeś bezrobotny mimowolnie, możesz również przewidzieć dostęp do emerytury. Aby móc otrzymać wcześniejszą emeryturę w ramach tego programu, musisz już wyczerpać zasiłek dla bezrobotnych.

W zależności od Twojego wieku istnieją dwie szczególne sytuacje, w których taka prośba może zostać przyjęta:

Wcześniejsza emerytura w przypadku długotrwałego bezrobocia
Wnioskowany zasiłek dla bezrobotnych Warunki Obniżenie kwoty emerytury
W dniu, w którym zostałeś bezrobotny W dniu, w którym zacząłeś otrzymywać emeryturę
Od 1 stycznia 2007 r 52 lata lub więcej
Co najmniej 22 lata
zniżek dla
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
57 lat lub więcej

Zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek dla bezrobotnych (początkowy) wyczerpany

Nadal pozostaje bezrobotny mimowolnie

0,5% za każdy
miesiąc
oczekiwanie w
związek z 62
lata
57 lat lub więcej 62 lata lub więcej

Okres gwarancji emerytalnej (minimum 15 lat ulg)

Zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek dla bezrobotnych (początkowy) wyczerpany

Nadal pozostaje bezrobotny mimowolnie

bez redukcji

Oprócz wskazanej w tabeli wartości obniżki, w przypadku uzgodnienia między stronami bezrobocia, doliczana jest kolejna kara dodatkowa i tymczasowa. Oblicza się to za pomocą wzoru: 1 – (nx 0,25%). W omawianym równaniu „n” odpowiada liczbie miesięcy oczekiwania między 62. rokiem życia a normalnym wiekiem emerytalnym.

Po osiągnięciu przez beneficjenta normalnego wieku emerytalnego ta dodatkowa obniżka przestaje obowiązywać.

Jak zrobić matematykę?

Sprawa pana Joaquima

Mamy przykład Senhora Joaquima, który w wieku 62 lat ma już za sobą 43 lata kariery zawodowej. Ubiegając się o wcześniejszą emeryturę w 2022 r., będzie musiał liczyć miesiące oczekiwania zgodnie ze swoim osobistym wiekiem emerytalnym.

Ponieważ pan Joaquim ma już 3 lata opłacania składek powyżej 40 roku życia, przysługuje mu 12 miesięcy premii (4 miesiące za każdy rok dodatkowych zniżek). Obliczmy jego osobisty wiek emerytalny:

798 miesięcy (66 lat i sześć miesięcy) – 12 miesięcy (jeden rok) = 786 miesięcy (65 lat i sześć miesięcy)

Następnie należy obliczyć ile miesięcy z góry przysługuje Panu Joaquimowi. To obliczenie poprzez odjęcie jego wieku (62 lata) od twojego osobistego wieku emerytalnego (65 lat i sześć miesięcy):

786 miesięcy (65 lat i sześć miesięcy) – 744 miesiące (62 lata) = 42 miesiące

Pan Joaquim będzie miał 42 miesiące oczekiwania. Aby obliczyć karę emerytalną, pomnóż miesiące przewidywania przez 0,5:

42 x 0,5 = 21%

Joaquimowi zostanie obniżona emerytura o 21%, jeśli przejdzie na wcześniejszą emeryturę w wieku 62 lat.

Sprawa D. Idaliny i Senhora Alfredo

D. Idalina postanawia przejść na emeryturę w wieku 62 lat i ma 48 lat zniżek. Ponieważ ma ona za sobą długi okres składkowy, nie stosuje się współczynnika obniżenia emerytury (0,5%) ani kary za współczynnik stabilności (14,5%).

Z drugiej strony pan Alfredo postanawia przejść na emeryturę w wieku 60 lat z 46-letnimi zniżkami. Ponieważ zaczął zarabiać w wieku 15 lat, może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę bez żadnych cięć.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *