ustawodawstwo, ogólna dyscyplina i ulgi podatkowe

Premie produktywności to kwoty nadzwyczajne w porównaniu z wynagrodzeniem, jakie firma wypłaca swoim pracownikom. Ich wypłata jest zwykle uzależniona od wyników firmy lub konkretnego biura, działu lub sektora produkcyjnego.

Spółka posiada dużą swobodę zarówno w zakresie wysokości, jak i sposobu opłacania składek. Istnieją jednak ulgi podatkowe, które przewidują niższe opodatkowanie niż zwykłe, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów obiektywnych i subiektywnych.

Przyjrzyjmy się szczegółowo legislacji odniesienia i temu, jak działa ulga podatkowa.

Premie produktywności: ustawodawstwo i ogólna dyscyplina

Pomijając przewidziane w przepisach podatkowych warunki uzyskania preferencyjnego opodatkowania, premie produktywności mogą być potencjalnie ustalane przez wiele podmiotów, w oparciu o schemat organizacyjny, podział kompetencji czy praktykę przedsiębiorstwa.

Na przykład:

 • Prezes lub przedstawiciel prawny;
 • Rada Dyrektorów lub Dyrektor Naczelny;
 • dyrektor generalny, dyrektor finansowy;
 • Kierownik ds. Zasobów Ludzkich lub Kierownik Administracyjny;
 • Umowa firmowa.

Organ lub osoba decydująca o wypłacie nagród ma również swobodę co do wysokości i sposobu wypłaty nagród (np. uznanie w jednym rozwiązaniu lub poprzez system zaliczek i kolejnych sald).

Zazwyczaj kwoty wypłacane są po zatwierdzeniu budżetu dotyczącego roku poprzedzającego rok, w którym wypłacana jest premia. Bilans jest bowiem dokumentem, który poświadcza kondycję firmy, a co za tym idzie wyniki osiągane przez jej pracowników.

Ile to kosztuje

Decyzja o wysokości premii należy do firmy. Może to być jednakowa kwota dla wszystkich pracowników lub zróżnicowana według obiektywnych kryteriów, na przykład:

 • Przynależność do określonego działu/biura;
 • Godziny obecności lub nadgodziny w okresie przyjętym jako punkt odniesienia dla premii;
 • Liczba zawartych umów;
 • Liczba wysłanych zamówień.

Zwolnienie z opodatkowania premii produktywności

Pod pewnymi warunkami premie produktywności podlegają niższej stawce podatkowej niż ta, która normalnie wpływa na płace. W rzeczywistości wiemy, że dochód pracownika jest opodatkowany progresywnie przez IRPEF:

 • Do 15 000 euro stawka 23%;
 • Od 15 000,01 do 28 000 euro stawka 27%;
 • powyżej 28.000,01 i do 55.000 euro, stawka 38%;
 • Od 55 000,01 do 75 000 euro stawka 41%;
 • Powyżej 75 000 euro oprocentowanie 43%.

Irpef: co to jest, nawiasy, stawki, dochód podlegający opodatkowaniu i kalkulacja

Z drugiej strony nagrody mogą podlegać dotowanemu podatkowi w wysokości 10%, który zastępuje IRPEF oraz regionalne i gminne podatki dodatkowe.

Kwota składek wolnych od podatku nie może przekroczyć 3000 euro (podwyższona do 4000 dla firm, które w równym stopniu angażują pracowników w organizację pracy).

Detaxing: do kogo należy?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać tylko pracownicy sektora prywatnego, pod warunkiem, że w poprzednim roku ich dochód z tytułu zatrudnienia nie przekraczał 80 tys. a także odprawę wypłaconą na odcinku wypłaty (tzw. „Quir”).

Świadczenie przysługuje jednak w przypadku przekroczenia limitu w wyniku innych dochodów niż z tytułu zatrudnienia.

Odbiorcy dochodów porównywalnych z dochodami z zatrudnienia, tacy jak skoordynowani i stali współpracownicy oraz dyrektorzy, są wykluczeni z ułatwień.

O jakie nagrody chodzi

Aby uzyskać dostęp do dotacji, premie muszą być przewidziane w terytorialnych lub zakładowych układach zbiorowych, pod warunkiem że są one określone przez stosunkowo najbardziej reprezentatywne związki związkowe na poziomie krajowym oraz, w przypadku zakładowych układów zbiorowych, przez ich RSA lub RSU.

Jeśli firma nie posiada RSA ani RSU, może realizować kontrakt terytorialny dotyczący jej sektora. Również w przypadku jego braku może odwołać się do umowy, którą uzna za najbliższą swojej sytuacji, powiadamiając pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wysokość składek musi być zmienna, ponieważ jest powiązana alternatywnie z przyrostami:

 • Wydajność;
 • Rentowność;
 • Jakość;
 • Efektywność;
 • Innowacja.

Żądany wzrost musi być skuteczny i oceniany na podstawie obiektywnych kryteriów pomiaru, takich jak obrót, wielkość produkcji, stopień zadowolenia klientów, terminy dostaw.

Konieczne jest również, aby wynik stanowił wzrost w stosunku do celów osiągniętych w okresie poprzedzającym ten, który posłużył za odniesienie do wypłaty premii.

Gdy kontrakt terytorialny jako warunek otrzymania premii zakłada osiąganie wyników przez wszystkie spółki, których dotyczy, do uzyskania dotacji konieczne jest, aby wzrost był weryfikowalny nawet w ramach jednej spółki.

To samo dotyczy grup spółek: jeżeli umowa spółki uzależnia premię od realizacji celu grupy, dotacja jest rozpoznawana tylko wtedy, gdy podwyżkę uzyska jedna spółka, niezależnie od tego, co zrobiły inne rzeczywistości.

Dobro firmy zamiast premii za produktywność

Pracownik, jeżeli przewiduje to umowa, może zastąpić premię dobrami i usługami socjalnymi firmy, a mianowicie:

 • odszkodowanie w naturze niepodlegające opodatkowaniu;
 • Nieopodatkowane świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych (takie jak składki płacone na dodatkowe fundusze emerytalne lub dodatkową opiekę zdrowotną);
 • Towary i usługi opodatkowane według wartości umownych (np. samochody, pożyczki i budynki).

W przypadku wymiany 10% podatek nie obowiązuje, a wręcz przeciwnie:

 • Wynagrodzenie w naturze i świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego nie są opodatkowane do kwoty przewidzianej za każdy towar lub usługę, aw żadnym wypadku nie przekraczającej kwoty przewidzianej dla zwolnienia (3000 lub 4000 euro);
 • W przypadku samochodów, pożyczek i budynków zwykłe opodatkowanie dotyczy tylko wartości umownej.

Weźmy przypadek pracownika, któremu przyznano premię w wysokości 3000 euro. To samo dotyczy samochodu do użytku służbowego i osobistego, którego umowna wartość podlegająca składkom i podatkom wynosi 1.900,00 euro.

Jeśli pracownik zdecyduje się na zamianę premii za wyniki, podstawa opodatkowania będzie równa 1900,00 euro, podczas gdy pozostała część premii (3000,00 – 1900,00 = 1100,00) będzie podlegać opodatkowaniu w wysokości 10% lub, według wyboru pracownika, podlegać zwykłemu opodatkowaniu.

Świadczenie wypłacane w miejsce nagrody może być również wypłacane w gotówce (jak ma to miejsce w przypadku zwrotu czesnego) lub w formie bonu.

Jak stosuje się podatek zastępczy?

Podatek w wysokości 10% dotyczy kwot pomniejszonych o kwoty potrącane z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i socjalne.

Na przykład, jeśli nagroda wynosi 2000 euro, podatek zastępczy dotyczy:

Kwota premii 2000,00 – 150,00 (składki INPS potrącane pracownikowi) = 1850,00.

W konsekwencji podatek wyniesie:

1850,00 * 10 / 100 = 185,00.

Premia netto wypłacona pracownikowi będzie zatem równa:

2000,00 – 150,00 (składki INPS) – 185,00 (podatek zastępczy) = 1665,00 euro.

Detaxation: procedura

Aby zwolnić składki, firma musi złożyć drogą elektroniczną, w ciągu 30 dni od jej podpisania, umowę (korporacyjną lub terytorialną) na portalu www.cliclavoro.gov.it, oprócz deklaracji zgodności umowy z przepisami ministerialnymi ( DM 25 marca 2016). Obie te czynności można wykonać w późniejszym czasie, o ile przed wypłatą premii na odcinku wypłaty.

Kwoty podlegające podatkowi zastępczemu muszą być wskazane osobno w Jednolitym Zaświadczeniu oprócz kwoty potrącanej pracownikowi.

Wreszcie, kwota potrącona pracownikowi musi zostać zapłacona przez firmę na formularzu F24 do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *