Trzynasta (i czternasta) miesięczna pensja: przewodnik

Trzynasta i czternasta pensje zostały stworzone z myślą o zagwarantowaniu niektórym pracownikom jednego lub dwóch dodatkowych miesięcznych pensji z uwagi na wakacje lub, w przypadku trzynastej, z uwagi na Święta Bożego Narodzenia (tzw. premia świąteczna). Czy w drodze odstępstwa od postanowień układów zbiorowych możliwe jest wypłacanie trzynastej i czternastej pensji co miesiąc w formie wypłaty, a nie jednorazowo? Odpowiedź brzmi: tak, na pisemny wniosek pracownika.

Zwykle nie jest wypłacany co miesiąc, ale jednorazowo w miesiącach czerwcu lub lipcu, w zależności od postanowień układu zbiorowego. Całą regulację czternastej pensji powierzono Krajowym Układom Zbiorowym Pracy, które określają jej uznanie, okres naliczania i wysokość.

Zobaczmy szczegółowo, jak trzynasta i czternasta rata działają w wypłatach.

Trzynasty i czternasty miesiąc opłacony: wniosek faksem

Miesięczna wypłata trzynastego i czternastego miesiąca płatności jest możliwa tylko na pisemny wniosek pracownika, podpisany do pokwitowania i akceptacji przez firmę. Żądanie jest o tyle istotne, że comiesięczna wypłata czternastej pensji stanowi odstępstwo od postanowień Ogólnopolskiego Układu Zbiorowego Pracy.

Na tej samej zasadzie wypłata rat wynagrodzenia za dodatkowe miesiące na odcinku wypłaty może zostać uzgodniona w umowie o pracę lub w indywidualnej umowie o pracę z określoną pisemną klauzulą.

Żądanie można zapisać w następujący sposób:

Nazwisko Imię
i danych osobowych pracownika Szanowni Państwo
[ragione sociale dell’azienda]Miejscowość i data Temat: wniosek o miesięczną wypłatę trzynastego lub czternastego miesiąca Z niniejszym pismem w drodze odstępstwa od postanowień układu zbiorowego [denominazione del CCNL]Proszę zaczynając od miesięcznej płatności [mese e anno]miesięczna wypłata kwoty naliczonej jako trzynasty i czternasty miesiąc.Pozdrawiam

Podpis pracownika

Do odbioru i akceptacji
Data otrzymania

Podpis pracodawcy

W przypadku braku konkretnego pisemnego wniosku pracownika, trzynasty miesiąc musi być nadal wypłacany zgodnie z postanowieniami obowiązującego układu zbiorowego. Istnieje jednak możliwość wnioskowania do firmy (jednocześnie lub w różnych terminach) o miesięczną wypłatę trzynastego i czternastego miesiąca.

W ten sam sposób pracownik może również żądać wypłaty tylko czternastego wynagrodzenia miesięcznego. Lub, jeśli twój CCNL nie przewiduje 14Do może zażądać zapłaty tylko 13Do w wypłacie.

Płatności za trzynasty i czternasty miesiąc: kwota

Kwoty tych dwóch dodatkowych miesięcy są prawie identyczne, dlatego czternasty jest równy kwocie naliczonej w pojedynczym miesiącu, ustalonej zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego. W braku przepisów w tym zakresie zastosowanie mają zasady ustalone dla trzynastego miesięcznego wynagrodzenia: całkowita i teoretycznie należna część czternastego miesiąca jest uwzględniana i dzielona przez 12. W ten sposób miesięczna kwota, do której pracownikowi przysługuje przysługuje za przepracowany miesiąc.

Weźmy przykład pracownika z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1850,00 euro, który żąda comiesięcznej wypłaty czternastej pensji. Zastosowana CCNL stanowi, że czternaste wynagrodzenie odpowiada miesięcznemu wynagrodzeniu. Oznacza to, że łączna kwota czternastego miesiąca przypadającego od lipca do czerwca następnego roku wynosi 1850,00 euro. W konsekwencji opłata miesięczna wynosi 1850,00 euro / 12 = 154,17. Po złożeniu wniosku o likwidację miesięczne wynagrodzenie pracownika będzie kształtować się następująco (załóżmy, że miesiąc bez nadgodzin i dodatków specjalnych):

 • Zwykłe miesięczne wynagrodzenie 1 850,00 €;
 • Miesięczny czternasty euro 154,17+;
 • Razem 2004,17 €.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli miesiąc nie jest w całości przepracowany z powodu zatrudnienia/rozwiązania stosunku pracy lub nieobecności niepłatnych (strajk, nieusprawiedliwione nieobecności, urlop lub urlop bezpłatny), cały miesięczny limit jest nadal wypłacany, jeżeli przepracowana część miesiąca jest większa niż dwa tygodnie.

Obliczenia i wskazania 13Do i 14Do w wypłacie

Zwykle na odcinku wypłaty znajdziesz pozycję, która wskazuje procent wynagrodzenia należnego z tytułu dodatkowych miesięcznych wynagrodzeń.

Na przykład w kontrakcie handlowym możesz znaleźć tę pozycję:

 • Naliczanie 13./14. miesiąca (16,67%)

Więc program płacowy nic nie robi, tylko mnoży zwykłą pensję + sumy dodatkowe (np. dopłaty niedzielne) * procent 16,67% wynikający z naliczenia 13/14 miesięcy.

Trzynasty i czternasty miesiąc w ratach na liście płac: składki i podatki

Miesięczna kwota trzynastej i czternastej pensji będzie w całości podlegała składkom INPS i opodatkowaniu IRPEF, podobnie jak inne elementy wynagrodzenia, takie jak:

 • Wynagrodzenie zwykłe;
 • Nadzwyczajny;
 • Dodatkowa praca;
 • Dopłaty i odszkodowania za poszczególne sposoby realizacji usługi (praca w dni świąteczne, praca w porze nocnej, w trudnych warunkach środowiskowych lub pracy, dodatek pieniężny);
 • Umowa o zakazie konkurencji.

Co się dzieje w trzynastym miesiącu

Podobnie jak czternasty miesiąc, miesięczna kwota jako trzynasty miesiąc podlega również składkom INPS i opodatkowaniu IRPEF.

Co to jest czternasty miesiąc

Czternasty miesiąc jest, podobnie jak trzynasty, dodatkowym wynagrodzeniem miesięcznym w stosunku do zwykłych 12 płaconych w ciągu roku. Oznacza to, że oprócz wynagrodzenia za miesiące od stycznia do grudnia doliczane są jeszcze dwie kwoty: trzynasty miesiąc wypłacany zwykle w grudniu i czternasty miesiąc wypłacany zwykle w lipcu (zmiany w terminach zgodnie z indywidualnymi układami zbiorowymi).

czternasty dla pracowników: jak jest obliczany i kiedy nadejdzie

Podczas gdy ogólność włoskiej CCNL przewiduje trzynastą, nie wszyscy uznają czternastą. Przykładem jest przede wszystkim CCNL Metalworking – Industry, która przewiduje 12 zwykłych miesięcznych pensji plus trzynastą.

O ile trzynasta powstała z myślą o wsparciu finansowym pracowników w związku ze świętami Bożego Narodzenia, o tyle czternasta ma na celu sfinansowanie wakacji letnich.

Wprowadzenie czternastego

To układ zbiorowy przewiduje czternastą pensję lub nie. W przeciwnym razie umowa spółki może interweniować. Wykluczyć, ze względu na równe traktowanie, wprowadzenie wynagrodzenia miesięcznego z indywidualną umową. Firma, która zamierza wypłacić pracownikowi dodatkową opłatę, może wypłacić kwoty jako „jednorazową” lub „indywidualną premię”. Bardziej wiążące (ponieważ będzie musiało być wypłacane co miesiąc, ponieważ staje się częścią wynagrodzenia brutto) uznanie superminimów.

Kwota czternasta

Jak przewidywano powyżej, to układ zbiorowy ustala wysokość czternastego wynagrodzenia, zwykle równego jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. W takich przypadkach przyjmuje się stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika, tj. wynagrodzenie, które w każdym przypadku musi być ujmowane co miesiąc i które nosi nazwę „wynagrodzenia brutto”, z wyłączeniem pozycji zmiennych związanych z liczbą przepracowanych godzin (godziny nadliczbowe lub praca dodatkowa), ich terminy (dodatki za pracę nocną lub świąteczną) lub szczególne metody wykonywania usługi (dodatek pieniężny, dodatek do stołówki, dodatek zmianowy). Pomyślmy o pracowniku, który na podstawie obowiązującego układu zbiorowego i indywidualnego ma prawo do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 2040,00 € brutto w następujący sposób:

 • Wynagrodzenie podstawowe 1 250,00 €;
 • Awaryjne 516,00 euro;
 • Dodatki za staż pracy 25,00 euro;
 • Najwyższe minimum 200,00 euro;
 • Łącznie 1 991,00 €.

Zakładając, że CCNL uzna kwotę za czternasty miesiąc płatny wraz z czerwcowym odcinkiem wypłaty i że jest ona równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, kwota wynagrodzenia brutto za dodatkowy miesiąc wyniesie 1 991,00 EUR.

Dojrzałość czternasta

To układ zbiorowy reguluje okres rozliczeniowy czternastego miesiąca. Zazwyczaj trwa to od lipca do czerwca następnego roku. Za każdy miesiąc pracy naliczany jest czternasty miesiąc, który jest dodawany do poprzedniego i kolejnych miesięcy. Suma algebraiczna wypłacana jest wraz z odcinkiem wypłaty dotyczącym miesiąca, w którym kończy się naliczanie, np. czerwiec.

Załóżmy, że CCNL ustali, że łączna kwota czternastego miesiąca jest równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, na przykład 1850,00 €.

Za każdy miesiąc pracy od lipca do czerwca naliczona zostanie jedna dwunasta z 1850,00 euro, co odpowiada 154,17 euro. Jeśli lipiec jest przepracowany, pracownikowi przysługuje 154,17 euro jako czternaste wynagrodzenie miesięczne, które nie zostanie wypłacone natychmiast, ale na koniec okresu rozliczeniowego (czerwiec następnego roku). Kwota lipcowa zostanie doliczona do kwot z kolejnych miesięcy.

Jak przewidziano powyżej, w przypadku miesięcy częściowo przepracowanych w wyniku zatrudnienia lub rozwiązania stosunku pracy lub niepłatnych nieobecności (które nie pozwalają na naliczenie czternastego miesiąca), miesięczny limit jest nadal należny, jeżeli część przepracowana wynosi więcej niż dwa tygodnie.

Istnieje również szereg nieobecności, które są zrównane z przepracowanymi okresami w zakresie naliczania czternastego miesiąca. Na przykład wspominają:

 • Choroba;
 • Wypadek przy pracy;
 • Zezwolenia Prawo n. 104/92;
 • Urlopy i pozwolenia;
 • Krwiodawstwo;
 • Wakacje.

Dojrzałość trzynasta

Wynagrodzenie za trzynasty miesiąc jest obliczane na podstawie rzeczywistego wynagrodzenia globalnego, a konkretnie:

 • wynagrodzenie minimalne lub podstawowe wynikające z umowy;
 • zasiłek na nieprzewidziane wydatki;
 • poszczególne superminimy lub je wchłonąć;
 • przyrosty stażu pracy;
 • dowolny EDR lub trzeci element.

Wszystkie odszkodowania wypłacane na bieżąco, takie jak odszkodowanie pieniężne, są również uwzględniane w obliczeniach. Wręcz przeciwnie, opłaty związane z nadgodzinami, urlopami, dopłatami nie są uwzględniane, ponieważ są elementami nieciągłymi.

Na przykład, podobnie jak w przypadku czternastego miesiąca, trzynasty miesiąc nalicza się również za następujące nieobecności:

 • Choroba;
 • Wypadek przy pracy;
 • Zezwolenia Prawo n. 104/92;
 • Urlopy i pozwolenia;
 • Krwiodawstwo;
 • Wakacje.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *