regulamin, kwoty i opodatkowanie biletu restauracyjnego

Bony żywieniowe, jakie są kwoty, komu przysługują i jakie jest ich opodatkowanie? Ostatnia ważna zmiana w porządku chronologicznym dotyczy wykorzystania bonów na posiłki w inteligentnej pracy; natomiast ustawa budżetowa na 2020 r. zmieniła kwoty wyłączone z opodatkowania w odniesieniu do elektronicznych i papierowych biletów na posiłki. Zasada miała zachęcać do korzystania z (identyfikowalnych) elektronicznych bonów na posiłki kosztem papierowych.

Zacznijmy od tego, że bony na posiłki to jeden ze sposobów, w jaki pracodawca może zapewnić swoim pracownikom poczęstunek w miejsce firmowej stołówki. Składają się z dokumentów papierowych lub elektronicznych, które uprawniają pracownika do uzyskania w zakładach stowarzyszonych podawania żywności, napojów i produktów spożywczych gotowych do spożycia za kwotę równą wartości samego bonu.

Poza koniecznością przestrzegania precyzyjnych zasad korzystania z biletów, przepisy przewidują preferencyjne opodatkowanie biletów, z zastrzeżeniem dziennego progu wyłączonego ze składek i podatków, z oczywistymi korzyściami dla pracowników i firm.

Zobaczmy więc, co warto wiedzieć o tej ważnej dla pracownika korzyści i jakie są nowości w tym temacie.

Bony na posiłki: czym są, jak działają i dla kogo są przeznaczone

Bon na posiłki lub Bilet do Restauracji składa się z tytułu płatności o z góry określonej wartości i generalnie z góry ustalonego przez pracodawcę; firma dostarcza je swoim pracownikom w ramach usługi wymiany stołówki. Jako alternatywę dla bonu na posiłki, pracodawca może udostępnić pracownikom usługę wyżywienia poprzez:

 • Stołówka firmowa z własnym zarządem lub zlecona firmom zewnętrznym;
 • Stołówka zewnętrzna w obiektach specjalnych;
 • Odszkodowanie w miejsce stołówki, uznawane w przypadku braku obsługi stołówki lub wypłacane w każdym przypadku, gdy pracownik z niej nie korzysta.

Spółka ma swobodę wyboru (Okólnik Ministra Finansów nr 326/E z 23.12.97), spośród wymienionych metod, najbardziej odpowiedniej dla swoich potrzeb, z możliwością ich współistnienia.

Na przykład można założyć obsługę stołówki dla jednej kategorii pracowników, bilety są przyznawane dla innej kategorii. Korzystanie z usług stołówki i biletu restauracyjnego przez tego samego pracownika iw tym samym dniu roboczym jest wykluczone, jednak uzyskując przyznane im korzystne opodatkowanie. Najbardziej znane i najczęściej używane to: bilety do restauracji, kupony na posiłki dzienne, kupony na posiłki dla pielgrzymów, sodexo itp.

Bony na posiłki, ustawodawstwo

Ustawodawstwo dotyczące bonów na posiłki zmieniło się ostatnio na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju nr 11/2007. 122/2017 nie ma zatem konkretnego prawa dotyczącego posiłków, a raczej szereg zasad i przepisów.

Vouchery można przekazywać od dzisiaj na:

 • Pracownicy zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, nawet jeśli rozkład dnia nie przewiduje przerwy na posiłek;
 • Każda osoba, która nawiązała współpracę z klientem (na przykład co.co.co.).

Firmy nie są jednak zobowiązane do ich dostarczania, chyba że są one wyraźnie przewidziane w układach zbiorowych lub w umowach drugiego stopnia lub umowach indywidualnych. Karnety restauracyjne należą więc do kategorii tzw. świadczeń dodatkowych przyznawanych przez pracodawcę.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Kasacyjnego (wyrok nr 22702/2014) prawo do bonów przysługuje również wtedy, gdy pracownik zakończył pracę, ale godziny dojazdu nie pozwalają mu dotrzeć do domu przed końcem przerwy.

Bilety mogą być używane wyłącznie przez posiadacza, nie można ich przenosić, sprzedawać ani wymieniać na gotówkę. Ponadto w rozporządzeniu MISE 122/2017 określono, że jednocześnie można wykorzystać nie więcej niż 8 biletów. Jednak niedawna notatka Urzędu Skarbowego określała, że ​​opodatkowanie nie powinno być stosowane, nawet jeśli wykorzystano więcej niż 8 (patrz akapit na dole strony).

Jak działa kupon na posiłki?

Korzystanie z bonu na posiłki nie różni się w zależności od tego, czy jest w formie papierowej, czy elektronicznej (z wyjątkiem jego wykorzystania). Bilet kupowany jest przez pracodawcę bezpośrednio od firmy wystawiającej, uprawnionej do wykonywania tej czynności.

Bony raz przyznane pracownikowi (z ewentualną opłatą części ich wartości, o ile wynika to z umów zakładowych) uprawniają pracownika (jako właściciela) do skorzystania z usługi stołówki za kwotę równą wartości biletu, w firmach powiązanych z emitentem. Można z nich korzystać (art. 285 Dekretu Prezydenta RP nr 207/2010) w ciągu dnia roboczego, nawet jeśli jest to niedziela lub święto.

Po otrzymaniu przez placówkę bonów na posiłki od pracownika:

 • musi wystawić i wystawić konkretny paragon lub paragon fiskalny;
 • wystawi fakturę na bony otrzymane od klientów firmie, która je wystawiła.

Papierowe bony na posiłki

Papierowe bony na posiłki to bilety wydawane pracownikowi w formie papierowej. Zwykle każdy papierowy bon na posiłek ma wartość 5,00 i może zostać wydany przez pracownika na posiłek w restauracji lub w ramach umowy samoobsługowej.

Papierowy kupon na posiłek można również wykorzystać na zakupy w sklepach uczestniczących w programie. Wszystkie sklepy stosują własne zasady przyjmowania bonów na posiłki (maksymalna liczba, procent bonów na posiłki w stosunku do całkowitych wydatków itp.); jednak maksymalna liczba kuponów na posiłki wydanych w jednym zakupie wynosi 8, jak zobaczymy później.

W przypadku papierowego bonu na posiłek ulga podatkowa może wynieść maksymalnie dzienną kwotę 5,29 euro (od 2020 r. 4 euro).

Elektroniczne bony na posiłki

Elektroniczne bony na posiłki działają na tej samej zasadzie co papierowe. Różnica polega jednak na tym, że są one zdematerializowane, to znaczy nie są wydawane w postaci biletów, ale są ładowane na coś w rodzaju magnetycznej karty kredytowej, z której następnie pracownik może korzystać.

Dlatego również w tym przypadku elektroniczny bon na posiłki pracownik może wydać na posiłek w uzgodnionej restauracji lub samoobsłudze lub na zakupy w uzgodnionych sklepach.

W przypadku elektronicznych biletów na posiłki ulga podatkowa może sięgać maksymalnie dziennej kwoty 7 euro (od 2020 r. 8 euro).

Elektroniczne bony na posiłki: jak działają i gdzie z nich korzystać

Wypłata bonów na posiłki

Inną metodą przewidzianą w przepisach jest włączenie dodatku zastępczego do stołówki na odcinku wypłaty. Nie są to prawdziwe bony na posiłki w wypłatach, ale jest to wypłata lub dodatkowa pozycja na pasku, która jest częścią usług zastępczych stołówki i które firma może świadczyć swoim pracownikom.

L’dodatek do posiłków jest to zatem kwota wpłacana bezpośrednio do wynagrodzenia pracownika, jako forma rekompensaty za brak stołówki zakładowej, w której można spożywać posiłki w godzinach pracy. Odszkodowanie to nie jest zaliczane do świadczeń dodatkowych iw związku z tym nie podlega preferencyjnemu opodatkowaniu, lecz jest opodatkowane w całości; lub tak, jakby były to zwykłe godziny pracy (z powiązanymi podatkami IRPEF, INAIL i INPS).

Charakterystyka talonów i przydziałów posiłków

Charakterystyka bonu na posiłki różni się oczywiście w zależności od formatu. Bon w formie papierowej musi zawierać:

 • Kod podatkowy lub nazwa firmy pracodawcy i firmy wystawiającej;
 • Wartość bonu (tzw. „wartość nominalna”) wyrażona w euro;
 • Okres użytkowania;
 • Miejsce na wpisanie daty wykorzystania, podpis pracownika/posiadacza, pieczęć zakładu stowarzyszonego, w którym wykorzystano bon;
 • Sformułowanie stwierdzające „bonu na posiłki nie można przenosić ani kumulować poza limitem 8 bonów, ani sprzedawać ani wymieniać na gotówkę; może być używany tylko wtedy, gdy jest opatrzony datą i podpisany przez właściciela”.

W elektronicznym bonie dane dotyczące dawcy, emitenta i posiadacza są przechowywane bezpośrednio w używanym nośniku (powszechna forma to karta z paskiem magnetycznym, podobna do bankomatu lub karty kredytowej).

W odniesieniu do przydziału bonów na posiłki należy wziąć pod uwagę, że ich korzystne opodatkowanie wiąże się z uznaniem tego samego dla ogółu pracowników lub ich jednorodnych kategorii (okólnik Ministerstwa Finansów nr 326/E z 23.12.97 ).

W obu przypadkach zalecana jest konkretna umowa zakładowa, która zawiera podsumowanie przepisów prawa w tym zakresie, warunki wykorzystania i wartość pojedynczego bonu, a także przekazanie konkretnych informacji pracownikowi przy zatrudnianiu.

Bilet na posiłek: ile jest wart

Wartość jednorazowego kuponu na posiłek jest przypisywana przez firmę wydającą, zazwyczaj w granicach 10 euro każdy, co pozwala pracodawcom na wybór między biletami o różnych przedziałach kwotowych.

Kwoty bonów na posiłki: nowa ustawa budżetowa na 2020 rok

Bony na posiłki podlegają opodatkowaniu i składkom tylko w części przekraczającej łączną kwotę 5,29 euro dziennie lub 7 euro, jeśli są w formie elektronicznej.

Jednak od 2020 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi najnowszą ustawą budżetową, kwoty wyłączone z opodatkowania kształtują się następująco:

Kwoty bonów na posiłki 2021 wyłączone z opodatkowania
Papierowe bony na posiłki bez podatku do 4 euro (wcześniej 5,29)
Kupony elektroniczne bez podatku do 8 euro (wcześniej 7)

Każde przyznanie bonów na posiłki w dni wolne od pracy powoduje, że podlegają one w całości opodatkowaniu. W każdym przypadku, nawet jeśli częściowo podlega składkom i podatkom, wartość bonów na posiłki, o ile nie stanowią inaczej w układach zbiorowych (w tym umowach zakładowych), nie jest uważana za wynagrodzenie.

Bony na posiłki dla pracowników inteligentnej pracy

Czy bony na posiłki są dostępne również dla inteligentnych pracowników? Podczas niedawnego przesłuchania Urząd Skarbowy wyjaśnił, że uproszczone opodatkowanie przewidziane zarówno dla papierowych, jak i elektronicznych bonów na posiłki dotyczy również inteligentnych pracowników (pytanie nr 956-2631/2020 Regionalna Dyrekcja Lacjum).

Kumulatywne kupony na posiłki: maksymalnie skumulowane wykorzystanie 8 biletów

Zgodnie z zapisami MISE (Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju nr 122/2017) bony na posiłki można łączyć do limitu 8; jest to technicznie limit kumulatywnego wykorzystania talonów na posiłki.

Jednak niedawna notatka Urzędu Skarbowego wskazywała, że ​​pracodawca jest zobowiązany do niestosowania podatku, jeśli kwoty poszczególnych biletów mieszczą się w limitach 5,29 i 7 euro, jak wspomniano powyżej. Nic zatem nie zmienia się w opodatkowaniu, jeśli są one wykorzystywane w pojedynczym wydatku w liczbie większej niż 8.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *