Przed reformą 2022: kto jest uprawniony?

Czy wiesz, że możesz skrócić czas pracy, gdy zbliżasz się do wieku emerytalnego? Świadczenie to znane jest jako świadczenie przedemerytalne i obejmuje niektórych starszych pracowników. Zobacz w naszym artykule, jak uzyskać dostęp do tego systemu.

Co to jest przed reformą?

Świadczenie przedemerytalne polega na umowie między pracownikiem a pracodawcą, który po ukończeniu 55. roku życia może rozpocząć pracę w mniejszym wymiarze lub nawet przestać pracować, zachowując prawo do miesięcznego wynagrodzenia.

Umowa musi mieć formę pisemną i być podpisana przez obie strony oraz musi zawierać:

 • Identyfikacja i miejsce zamieszkania lub siedziba obu stron, wraz z odpowiednimi podpisami;
 • Data rozpoczęcia reformy wstępnej;
 • Kwota do otrzymania miesięcznie;
 • Nowa organizacja czasu pracy na wypadek, gdybyś pracował mniej godzin.

Istnieją zatem dwa tryby zawarcia umowy przedemerytalnej: skrócenie czasu pracy i całkowite zawieszenie pracy.

Jeśli następuje tylko skrócenie czasu pracy, prawa pracownika do Ubezpieczeń Społecznych pozostają takie same.

Jeżeli umowa przedemerytalna przewiduje zawieszenie funkcji zawodowych, oznacza to, że pracownik nie może korzystać ze świadczeń chorobowych (zawodowych lub nie), bezrobocia i rodzicielstwa.

Uwaga:

Jeżeli pracownik znajduje się w sytuacji przedemerytalnej, nadal ma prawo do otrzymywania dochodu z innej działalności.

Dla kogo to jest?

Aby pracownik mógł ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, jedynym konkretnym wymogiem, poza zawarciem umowy z pracodawcą, jest ukończenie co najmniej 55. roku życia i możliwość korzystania z tego świadczenia do dnia ukończenia wieku uprawniającego do emerytury.

Jednak pracownicy, których ochrona socjalna nie obejmuje starości, niepełnosprawności lub śmierci, są wykluczeni z tego systemu.

Jak zdobyć przedreformę?

Odpowiedzialność za wniosek przedemerytalny spoczywa wyłącznie na pracodawcy, który będzie musiał dopilnować, aby umowa została podpisana przez obie strony.

Oprócz umowy pracodawca będzie musiał dostarczyć oświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc, w którym wszedł w życie reżim przedemerytalny.

W większości przypadków po upływie 30 dni od złożenia wniosku, jeśli zostaną spełnione wszystkie niezbędne warunki, zostanie on pozytywnie rozpatrzony przez ZUS.

Ile otrzymujesz w okresie przedemerytalnym?

Wartość przypisana tej umowie oparta jest na ostatnim wynagrodzeniu przekazanym przez pracodawcę. Świadczenie przedemerytalne nie może być niższe niż 25% ostatniego wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika, przy czym wartość tego ostatniego wynagrodzenia stanowi górną granicę.

zanotuj:

W przypadku podwyższenia wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy przedemerytalnej, świadczenie zostanie również zaktualizowane zgodnie z odpowiednią podwyżką wynagrodzenia.

W sytuacji przedemerytalnej zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zacząć odliczać mniej na ZUS. Nadal jednak będą musieli opłacać składki.

Stawki te stosuje się do wynagrodzenia, które służyło jako punkt odniesienia do obliczenia świadczenia przedemerytalnego, a nie do samego świadczenia. Oznacza to, że stosuje się je do wartości ostatniego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywał przed objęciem go systemem przedemerytalnym.

Należne składki określa poniższa tabela:

Stawki składek przedemerytalnych
Pracownicy przedemerytalny pracodawca Pracownik Całkowity
Umowa przed reformą ustanawiająca zawieszenie świadczenia pracy 18,3% 8,6% 26,9%
pozostałe przypadki Stawka składki, która była stosowana przed zawarciem umowy. Opłata obowiązująca przed zawarciem umowy zostaje utrzymana. Stawka składkowa.
 • Źródło: Social Security, Praktyczny przewodnik: Obniżenie stawki składki – przed reformą

Powyższa tabela odnosi się do obniżek stawek składek w przypadku zawieszenia funkcji pracowniczych. Jeśli będziesz kontynuować pracę, nawet przy zmniejszonym grafiku, stawki będą takie same, jak poprzednio.

Jeśli nie jesteś już w okresie przedemerytalnym, nowe stawki przestaną obowiązywać. Aby utrzymać obniżkę stawek składek, będziesz musiał nadal opłacać składki na zasadzie dobrowolności.

Jak możesz opłacić składki?

W przypadku umowy przedemerytalnej z powodu zawieszenia pracy, wówczas nastąpi obniżenie kwoty należnej składki ZUS. Jednak kwoty odnoszące się do nowych stawek składek nadal będą musiały być odprowadzane przez pracodawcę lub pracownika.

Możesz to zrobić za pomocą następujących metod:

 • W bankomacie, jeśli masz dokument płatniczy (wydany przez Direct Social Security);
 • W kasie banku, w którym masz konto, gdzie możesz zapłacić gotówką, przekazem pieniężnym lub czekiem;
 • W usługach online świadczonych przez Twój bank;
 • W Kasach Ubezpieczeń Społecznych, gdzie można płacić gotówką, za pośrednictwem automatycznego terminala płatniczego lub czekiem poświadczonym wysłanym do tych placówek.

Należne opłaty należy wnosić od 10 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą składki. Jeśli nie zapłacisz tych kwot w terminie, zostaną Ci naliczone odsetki od zaległej kwoty.

Oglądać:

Wpłacając te opłaty, musisz podać swój numer identyfikacji podatkowej (NIF) oraz odpowiedni rok i miesiąc, za który rozliczane są zaległe składki. Zawsze należy poprosić o dowód wpłaty w celu potwierdzenia tych samych danych.

Kiedy tracisz prawo do emerytury?

Reżim przedemerytalny przestaje obowiązywać, gdy zachodzi jedno z następujących zdarzeń:

 • Kiedy pracownik wraca do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy dla pracodawcy;
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę;
 • Jeżeli pracownik, o którym mowa, staje się emerytem lub rencistą po osiągnięciu granicy wieku lub ze względu na niepełnosprawność.

Jeżeli sytuacja przedemerytalna wygasa wraz z rozwiązaniem umowy i zawiera klauzulę dotyczącą odszkodowania lub rekompensaty, świadczenia te przysługują pracownikowi do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Wypłacona kwota zostanie obliczona na podstawie świadczeń przedemerytalnych, które były wykonywane do czasu rozwiązania umowy.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *