Pojedynczy zasiłek dla rodziców pozostających w konkubinacie, zasady i ISEE, z którego należy korzystać

Pojedynczy zasiłek dla rodziców pozostających w konkubinacie, oto co musisz wiedzieć o tym konkretnym przypadku AUU. Pozostało tylko kilka tygodni do odejścia zasiłku jednorazowego i powszechnego, środka wprowadzonego dekretem ustawodawczym 230/2021 w celu racjonalizacji, uporządkowania i wzmocnienia wsparcia ekonomicznego dla rodzin z dziećmi.

W rzeczywistości 1 marca 2022 r. to data, od której oficjalnie rozpoczyna się zasiłek na dziecko samotnie wydawane, przyznawany bezpośrednio przez INPS rodzicom małoletnich dzieci pozostających na utrzymaniu; zasiłek przysługuje również pod pewnymi warunkami, w tym do ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia lub nawet dłużej w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Na wniosek subwencja będzie wypłacana co miesiąc według kwot sparametryzowanych na podstawie Wskaźnika Ekwiwalentnej Sytuacji Gospodarczej (ISEE), uzyskiwanego po przedstawieniu INPS Deklaracji Jednolitego Zastąpienia (DSU).

Istnieją zatem dwa podstawowe kroki:

 • prezentacja DSU i przetwarzanie ISEE;
 • Wniosek o zasiłek jednorazowy.

W świetle Dekretu Ustawodawczego nr 230 i wyjaśnień INPS szczegółowo analizujemy, jak uzyskać najpierw ISEE, a następnie zasiłek dla osób niebędących w związku małżeńskim, żyjących w konkubinacie z dziećmi, czy są to proste więcej uxorio.

Pojedynczy zasiłek dla rodziców pozostających w konkubinacie, jądro rodziny dla celów ISEE

DPCM 159/2013 zatytułowany „Rozporządzenie w sprawie zmiany metod wyznaczania i obszarów zastosowania wskaźnika równoważnej sytuacji gospodarczej (ISEE)” stanowi w art. 3 ust. 1, że:

rodzina zasadnicza wnioskodawcy składa się z członków „rodziny zarejestrowanej” w dniu przedstawienia oświadczenia o osobie samotnej zastępczej, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w tym samym artykule (dotyczących małżonka, małoletnich i dzieci, podmiotów mieszkających w ten sam rejestr).

Pojedynczy zasiłek dla konkubentów, pojęcie zarejestrowanej rodziny

Aby mieć definicję „rodziny rejestrów” dla potrzeb ISEE należy sięgnąć do Dekretu Prezydenta RP z dnia 30 maja 1989 r. nr 223. Tu w art. 4 ust. 1 jest ona zdefiniowana jako rodzina rejestrów

zbiór osób związanych małżeństwem, związkiem cywilnym, pokrewieństwem, powinowactwem, przysposobieniem, kuratelą lub więzami uczuciowymi, zamieszkujących wspólnie i mających miejsce zwykłego pobytu w tej samej gminie”.

Wynika z tego, że w gospodarstwie domowym dla celów ISEE rodzic mieszkający w konkubinacie musi być uwzględniony razem z dzieckiem/dziećmi i drugim rodzicem.

W związku z tym, wypełniając DSU w celu uzyskania ISEE, osoba deklarująca musi wskazać w pierwszej części formularza FC.1 swój związek z drugim rodzicem pozostającym w konkubinacie; zgłaszające nazwisko, imię, kod podatkowy i obywatelstwo tego ostatniego oprócz kodu „P”, co odpowiada „Inna osoba w jądrze”.

Zasiłek na samotne dziecko dla rozwiedzionych lub żyjących w separacji rodziców: zasady

Pojedynczy zasiłek dla rodziców stanu wolnego, z którego ISEE korzystać

Jak wielokrotnie wyjaśniał INPS, w szczególności w komunikacie z dnia 31 grudnia 2021 r. numer 4748, a następnie w okólniku z dnia 9 lutego 2022 r. numer 23, zasiłek jednorazowy jest przyznawany na podstawie ISEE gospodarstwa domowego, do którego dziecko-beneficjent . W obecności:

 • Małoletnie dzieci, ISEE obliczone zgodnie z art. 7 DPCM n. 159/2013 (nieletni ISEE) i ewentualnie zgodnie z następującym artykułem 9 (obecni nieletni ISEE);
 • Dorosłe dzieci, odniesienie do ISEE, o którym mowa w artykułach 2 do 5 ww. 159 (zwykły ISEE) i kolejny artykuł 9 (obecny zwykły ISEE).

Pojedynczy zasiłek dla rodziców pozostających w konkubinacie, wniosek również bez ISEE

Poza tym, jakie są szczegóły dotyczące prezentacji DSU dla konkubentów i par de facto, kwalifikacja pojedynczego zasiłku pozostaje jako „uniwersalna wydajność” również dla rodzin”pod nieobecność ISEE” (Okólnik INPS nr 23/2022).

W takim przypadku dotacja jest należna na podstawie samodzielnie zadeklarowanych danych przy wysyłaniu wniosku z podaniem kwot minimalnych przewidzianych w art. 4 ust. 230/2021.

pojedyncza kontrola bez ISEE

Pojedynczy zasiłek dla rodziców stanu wolnego, jak złożyć wniosek

Po wysłaniu DSU i przetworzeniu ISEE wymagane jest złożenie wniosku o Jednolity Przydział.

Już 1 stycznia INPS udostępnił kanał transmisji aplikacji. W tym zakresie wystarczy połączyć się (z uprawnieniami SPID poziom 2, CIE lub CNS) z portalem „inps.it – Performances and Services – Performances – Jednorazowy i powszechny zasiłek na dzieci pozostające na utrzymaniu”.

Alternatywnie możliwe jest:

 • Zadzwoń do Centrum Kontaktu INPS dostępny pod numerem 803.164 (bezpłatnie z telefonu stacjonarnego) lub 06.164.164 (z sieci komórkowej);
 • Skorzystaj z usług oferowanych przez organizacje patronackie.

Z wyjątkiem wypłaty zasiłku na rzecz beneficjentów Dochodu Obywatelskiego, wniosek może złożyć jedno z rodziców sprawujących władzę rodzicielską.

Jeżeli jednak w gospodarstwie domowym są dzieci, które mają tylko jednego wspólnego rodzica, wniosek o zasiłek składa każda para rodziców.

Przy wysyłaniu wniosku należy podać dla każdego dziecka:

 • Kod identyfikacji podatkowej;
 • Jeśli wyłączone;
 • Wybierz, jeśli „Oboje rodzice mieszkają razem z dzieckiem w gospodarstwie domowym“alternatywnie”Rodzice są w separacji lub rozwiedzeni albo z innego powodu nie mieszkają razem” Lub “Jądro rodziny dziecka obejmuje tylko jednego z dwojga rodziców”;
 • Kod fiskalny drugiego rodzica;

oprócz sposobu dystrybucji czeku.

Ostatnią czynnością przed wysyłką jest wskazanie formy płatności oraz oświadczenie o odpowiedzialności.

pojedyncza aplikacja czekowa

Pojedynczy zasiłek dla rodziców stanu wolnego, którym wypłacany jest miesięczny zasiłek

Na podstawie art. 6 ust. 4 dekretu ustawodawczego nr 230 zasiłek wypłacany jest przez INPS rodzicowi występującemu z wnioskiem lub na wniosek (nawet późniejszy) w równych częściach pomiędzy tymi, którzy sprawują władzę rodzicielską.

W konsekwencji, składając wniosek, zainteresowany może zdecydować się na wypłatę świadczenia w 50% na swoją korzyść, a pozostałą część na rzecz konkubenta. W takim przypadku dane płatnicze (dane bankowe) obojga rodziców muszą zostać wprowadzone na portalu.

Jest rzeczą oczywistą, że szczegóły płatności drugiego rodzica „mogą być zapewnione również w późniejszym terminie i w takim przypadku płatność w wysokości 50% na rzecz drugiego rodzica zaczyna obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacja o wyborze została przekazana do INPS”.

Sposoby wypłaty dotacji obejmują:

 • Kredyt na bankowy lub pocztowy rachunek bieżący, kartę kredytową, kartę debetową lub rachunek oszczędnościowy z IBAN;
 • Dostawa gotówki w urzędach pocztowych;
 • Kredyt na Karcie RdC (w przypadku uznania czeku gospodarstwom domowym otrzymującym dochód obywatelski).

kalkulacja pojedynczego czeku, to ile jest należne

Jednorazowy zasiłek na niezamężnych rodziców dzieci, od momentu jego rozpoczęcia

W przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2022 r. dofinansowanie przysługuje również na raty zaległe począwszy od 1 marca.

Wręcz przeciwnie, w przypadku wniosków wysłanych od dnia 1 lipca roku referencyjnego usługa rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.

We wszystkich przypadkach okólnik INPS informuje, że następuje uznanie czeku „w ciągu sześćdziesięciu dni od złożenia wniosku”.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *