NASPI z dwoma umowami w niepełnym wymiarze godzin: zasady

Czy mam prawo do NASPI przy dwóch umowach na pół etatu, kiedy zostanę zwolniony z jednej z nich? Jest to bardzo powszechna wątpliwość wśród pracowników, którzy mają podwójną pracę w niepełnym wymiarze godzin. Zanim zobaczymy, jak działa bezrobocie przy dwóch umowach na pół etatu, omówmy wspólnie zasady Nowego Ubezpieczenia Społecznego dla Zatrudnienia.

Pracownik, który jest bez pracy z własnej woli, ma pod pewnymi warunkami prawo do subwencji ekonomicznej zapewnianej przez INPS, która przyjmuje nazwę zasiłku dla bezrobotnych, zwanego dziś nowym ASPI. Ten środek wsparcia dochodu jest regulowany dekretem ustawodawczym nr. 22/2015.

Zobaczmy więc, czym jest zasiłek dla bezrobotnych i dla kogo, a następnie przyjrzyjmy się konkretnie, co się stanie, jeśli masz dwie lub więcej umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin i mimowolnie stracisz jedną z tych prac. Aby uzyskać więcej informacji na temat „umowa o pracę na część etatu i NASpI”, zamiast tego zapraszamy do zapoznania się z naszą dogłębną analizą.

NASpI: kto jest odpowiedzialny i jakie są niezbędne wymagania

Bezrobocie NASpI INPS dotyczy wszystkich osób, które nieświadomie tracą pracę z powodu:

 • Zwolnienie;
 • Rezygnacja ze słusznej przyczyny;
 • Rezygnacje złożone w okresie chronionym urlopu macierzyńskiego;
 • Za obopólną zgodą rozwiązanie stosunku pracy, które miało miejsce w Okręgowym Inspektoracie Pracy lub nastąpiło w wyniku odmowy przeniesienia pracownika do innej siedziby firmy oddalonej o więcej niż 50 km od miejsca zamieszkania lub do której dojazd komunikacją miejską zajmuje co najmniej 80 minut.

W wyniku niezamierzonej utraty pracy, osoba ubiegająca się o pracę w NASPI musi znajdować się w stanie bezrobocia, co należy rozumieć jako brak jakiejkolwiek pracy oraz telematyczne zgłoszenie do jednolitego systemu polityk pracy swojej natychmiastowej dyspozycyjności do ponownego zajęcia się i do udziału w inicjatywach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania.

Wymagania

Wraz z powyższymi wymaganiami do uzyskania NASPI niezbędne jest posiadanie:

 • 13 tygodni składek w ciągu 4 lat poprzedzających początek okresu bezrobocia;
 • 30 dni efektywnej pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających początek okresu bezrobocia.

Subwencja wypłacana jest co miesiąc przez liczbę tygodni równą połowie tygodni objętych składką INPS w ciągu 4 lat poprzedzających wystąpienie bezrobocia (a więc maksymalnie przez 24 miesiące).

NASpI INPS: wymagania dotyczące bezrobocia, czas trwania i obliczenia

NASPI z dwoma umowami w niepełnym wymiarze godzin

Ponieważ jest to dość długi okres czasu, może się zdarzyć, że w trakcie korzystania z NASPI beneficjent znajdzie nową pracę w formie autonomicznej lub podrzędnej. Problemem jest zrozumienie, na jakich warunkach można utrzymać dotację podczas pracy.

Tak jest na przykład w przypadku pracownika pozostającego w wielu związkach w niepełnym wymiarze godzin. Jeśli ktoś zgubi się nieświadomie, czy nadal ma prawo do bezrobocia i jaka będzie jego miesięczna kwota? Przeanalizujmy szczegółowo problem.

Czy dotacja się należy?

NASPI przysługuje osobom, które pozostają w kilku związkach w niepełnym wymiarze godzin, gdy jeden z nich kończy się mimowolnie z powodu zwolnienia, rezygnacji z uzasadnionej przyczyny lub rozwiązania za porozumieniem stron, jeżeli oprócz zwykłych wymogów roczny dochód użyteczny do celów podatkowych pochodzący z innych zawodów nie przekracza progu wynoszącego obecnie 8 tys. euro.

NASPI i niepełny etat: kwota

Pracownicy, którzy z własnej woli stracą jedno z miejsc pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek, mają prawo do otrzymania NASPI, choć w mniejszym zakresie, pod warunkiem, że w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o dofinansowanie poinformują INPS o przewidywanych rocznych dochodach.

Beneficjent otrzyma zasiłek pomniejszony w wysokości 80% przewidywanego dochodu w porównaniu z okresem pomiędzy dniem rozpoczęcia pracy zawodowej (lub przyznania dofinansowania, jeżeli w chwili składania wniosku ma już inną pracę) a datą moment, w którym przestanie cieszyć się NASPI lub, jeśli wcześniej, koniec roku. Obniżka zostanie w każdym przypadku ponownie obliczona w zeznaniu podatkowym na podstawie tego, co faktycznie otrzymano w danym roku.

Naspi-com: zawieszenie i przepadek

W przypadku niezgłoszenia do INPS zakładanego rocznego dochodu, konsekwencje są następujące:

 • Zawieszenie NASPI na cały okres trwania związku, jeżeli nie przekracza on 6 miesięcy;
 • Przepadek z NASPI, jeśli stosunek pracy trwa dłużej niż 6 miesięcy lub jest na czas nieokreślony (pod warunkiem, że roczny dochód przekracza 8 000 euro).

Jak obliczyć wielkość bezrobocia

Jak wspomniano, kwota NASPI jest obniżona o 80% zakładanego dochodu. Aby ustalić „pełną” kwotę subwencji, wystarczy podzielić dochód podlegający opodatkowaniu na potrzeby INPS za 4 lata poprzedzające początek bezrobocia przez liczbę tygodni, za które odprowadzane były składki, pomnożyć przez 4,33.

Jeżeli miesięczne wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu wynosi:

 • Równe lub mniejsze niż 1208,15 euro, NASPI będzie równe 75% wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu;
 • Powyżej 1208,15 euro odszkodowanie wynosi 75% z 1208,15 euro plus 25% różnicy między miesięcznym wynagrodzeniem a 1208,15 euro.

W żadnym przypadku miesięczny NASPI nie może przekroczyć 1314,30 euro. Odszkodowanie zmniejsza się o 3% miesięcznie od 1. dnia 4. miesiąca użytkowania.

Wniosek

Podmiot posiadający przesłanki wymagane do uzyskania NASPI musi złożyć specjalny wniosek elektroniczny do INPS w ciągu 68 dni od dnia ustania stosunku, pod rygorem przepadku.

NASPI ma wejść w życie:

 • Od 8 dnia następującego po dacie wypowiedzenia, jeżeli wniosek został złożony w 8 dniu;
 • Od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, jeżeli wniosek został złożony po 8 dniu od dnia wypowiedzenia.

Podatki od pracy

Składki płacone przez firmę (zarówno za część do zapłaty, jak i za część potrącaną pracownikowi) i związane z „dożywczym” stosunkiem pracy są przydatne zarówno dla potrzeb dostępu, jak i na czas trwania nowa korzyść NASPI.

Umowa o pracę na część etatu: co to jest i jak działa

Zgodność z samozatrudnieniem

Każdy, kto w okresie korzystania z NASPI pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy i ewentualnie podejmuje również działalność na własny rachunek, nadal ma prawo do dofinansowania, pod warunkiem, że:

 • Powiadomić INPS o spodziewanym rocznym dochodzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku NASPI;
 • Roczny dochód z pracy na własny rachunek nie przekracza 4800 euro;
 • Łączny dochód uzyskany zarówno z samozatrudnienia, jak i pracy podporządkowanej nie przekracza 8 tys. euro.

W przypadku wymagalności NASPI zostanie pomniejszony o kwotę równą 80% przewidywanego rocznego dochodu i wynikającego z całości prowadzonej działalności (podporządkowanej i autonomicznej).

Ten sam reżim przewidziany dla samozatrudnienia ma również zastosowanie w przypadku wykonywania czynności parapodporządkowanych (takich jak skoordynowana i ciągła współpraca) lub okazjonalnych.

Ponadto opłaty wynikające z wykonywania pracy dorywczej można w pełni łączyć z NASPI w limicie 5 tys. euro na rok kalendarzowy. Powyżej progu obowiązuje reżim redukcji dotacji, obowiązek zgłoszenia INPS w ciągu 30 dni oraz przestrzeganie pułapu 8 tys. euro rocznie pod rygorem przepadku.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *