jak to zrobić i co musisz wiedzieć

Rezygnacje w okresie próbnym nie mają nic wspólnego ze zwykłymi dobrowolnymi rezygnacjami, poza jednostronnym odstąpieniem od umowy o pracę. Zależy to od tego, że umowa próbna ma na celu umożliwienie stronom „przestudiowania” siebie nawzajem, aby zrozumieć, czy właściwe jest kontynuowanie stosunku pracy.

Z tego powodu podczas okresu próbnego pracodawca i pracownik mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Inna mowa po zakończeniu procesu i ustabilizowaniu się relacji: do tego mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące zwolnienia i rezygnacji.

Zobaczmy szczegółowo, jakie zmiany zachodzą w zwolnieniach na okres próbny i jak musi zachowywać się firma i pracownik.

Rezygnacja w okresie próbnym: jak to zrobić

Aby zrezygnować w okresie próbnym, wystarczy zakomunikować firmie swoją decyzję, nawet ustnie. Pisemna komunikacja nie jest obowiązkowa w przypadku odstąpienia od umowy na okres próbny, ponieważ nie jest konieczne uzasadnienie decyzji.

Jednak ze względu na pewność danych wskazane jest (i w praktyce ta linia jest zwykle przestrzegana) poinformowanie o rezygnacji w formie pisemnej, także własnoręcznie napisanej, wskazującej ostatni dzień pracy w firmie. W każdym razie nigdy nie jest konieczne stosowanie rezygnacji telematycznych.

Pismo musi być opatrzone datą i podpisane przez pracownika oraz pokwitowanie pracodawcy.

Faksymile listu rezygnacyjnego w okresie próbnym

Poniżej przykład listu rezygnacyjnego w okresie próbnym:

Dane pracownika

Szanowna firma

[ragione sociale]

Temat: rezygnacja w okresie próbnym

Pisarz [cognome / nome]pracownik firmy [ragione sociale]niniejszym zamierza złożyć nieodwołalną rezygnację w okresie próbnym ze skutkiem [data]ostatni dzień pracy dot [data].

Tam [data e firma]

Pokwitowaniem

[firma datore di lavoro]

Wskazanie dowodu w indywidualnej umowie o pracę

Aby złożyć rezygnację na próbę, umowa na okres próbny musi być zawarta w umowie o pracę i podpisana do akceptacji przez obie strony: firmę i pracownika.

Nie możesz zrezygnować z okresu próbnego, jeśli nie zostało to przewidziane w warunkach umowy lub w przypadku braku podpisu firmy lub pracownika, nie ma dowodu, że zostały one zaakceptowane przez obie strony.

Oświadczenie o rezygnacji w okresie próbnym

Rezygnacje w okresie próbnym nie muszą odbywać się z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że związek może zakończyć się również tego samego dnia, w którym zakomunikowano rezygnację.

Wypowiedzenie to okres, który musi upłynąć między datą powiadomienia o rezygnacji a ostatnim dniem pracy. Zadaniem powiadomienia z wyprzedzeniem jest zapewnienie firmie czasu niezbędnego do znalezienia zastępstwa lub reorganizacji działalności produkcyjnej.

Wypowiedzenie dotyczy, z wyjątkiem rezygnacji w okresie próbnym, wyłącznie umów na czas nieokreślony.

Czas jej trwania jest delegowany do układów zbiorowych na podstawie zaszeregowania i stażu pracy w firmie.

Rezygnacja bez wypowiedzenia: jak to zrobić i czym grozi pracownik(Otwiera się w nowej karcie przeglądarki)

Co firma musi zrobić: model unilav

Po otrzymaniu pisma o rezygnacji i stwierdzeniu, że pracownik prawidłowo skorzystał z prawa do rezygnacji z okresu próbnego, firma musi zgłosić ostatni dzień pracy do Urzędu Pracy.

W tym celu wystarczy przesłać elektronicznie model Unilav w ciągu 5 dni od zakończenia współpracy. W komunikacie należy podać dane firmy, takie jak nazwa firmy, siedziba, numer VAT i kod podatkowy, sektor gospodarczy, w którym działa.

Do tego dochodzą dane pracownika takie jak nazwisko i imię, NIP, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Następnie następuje część z danymi dotyczącymi stosunku pracy: data zatrudnienia, zastosowany układ zbiorowy pracy, rodzaj umowy (umowa stała lub na czas określony, umowa dorywcza, itp.), czy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość wynagrodzenia i kwalifikacje.

Na koniec informacja o przekazywanym zdarzeniu. W związku z tym należy wskazać przyczynę przerwania stosunku pracy: zwolnienie (ze słusznej przyczyny, uzasadnionej przyczyny subiektywnej lub obiektywnej), rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub rezygnacja (zwykła lub ze słusznej przyczyny).

W tym konkretnym przypadku firma będzie musiała wybrać trzecią opcję: rezygnację w okresie próbnym.

Last but not least informacja wskazanie ostatniego dnia pracy w firmie.

Rezygnacja poza okresem próbnym

Jeżeli pracownik zgłosi rezygnację w okresie próbnym, który w rzeczywistości już wygasł lub nawet nie był przewidziany, może ponieść konsekwencje przewidziane za niezłożenie wypowiedzenia.

Załóżmy, że pracownik zakończył okres próbny (1 miesiąc) w dniu 31 maja 2019 r. W kolejnym dniu 20 czerwca komunikuje swoją rezygnację z okresu próbnego, wskazując 25 czerwca jako ostatni dzień pracy, w którym wypowiedzenie miałoby obowiązywać 30 czerwca jako datę zakończenia. Czerwiec.

W tym momencie firma ma dwie możliwości:

  • Zaakceptuj obniżone powiadomienie;
  • Wstrzymać wynagrodzenie, które przysługiwało pracownikowi do dnia rozwiązania stosunku pracy zgodnie z okresem wypowiedzenia wynikającym z Ogólnopolskiego Układu Zbiorowego Pracy.

W tym drugim przypadku potrącenia należy dokonać w ostatniej wypłacie, tej, w której wypłacane są urlopy i niewykorzystane urlopy oraz kwoty z tytułu dodatkowych miesięcznych wynagrodzeń naliczonych do czasu rozwiązania umowy.

Wskazane jest poinformowanie pracownika o wyborze firmy na piśmie.

Czas trwania okresu próbnego

Okres próbny to ten moment rozpoczynający się od zatrudnienia, w którym obie strony muszą wspólnie doświadczyć wygody stosunku pracy.

W tym okresie firma i pracownik mogą swobodnie odstąpić od umowy, bez podania przyczyny.

Test musi zostać przedstawiony na piśmie w czasie przed lub najpóźniej w kontekście ustanowienia relacji.

Ustawa przewiduje maksymalny czas trwania równy:

  • 6 miesięcy dla kierowników i pracowników pierwszej kategorii;
  • 3 miesiące dla innych kategorii duchownych.

Układy zbiorowe regulują czas trwania okresu próbnego dla pracowników fizycznych, aw przypadku przewidywania korzystniejszych warunków także dla pracowników umysłowych.

Dopuszczalna jest jednak klauzula w umowie indywidualnej, która przewiduje dłuższy okres próbny niż CCNL, ale nadal mieści się w granicach prawnych.

Obliczanie czasu trwania testu

Okres próbny można ustalić w dniach kalendarzowych lub alternatywnie w rzeczywistej pracy.

Rozpoczęcie okresu próbnego zostaje zawieszone z powodu nadzwyczajnych zdarzeń dotyczących pracownika, takich jak choroba, urlop macierzyński, uraz, strajk, zawieszenie pracy zarządzonej przez firmę, urlop.

Ekonomiczne skutki rezygnacji na okresie próbnym

W okresie próbnym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie oraz wszelkie inne uprawnienia przewidziane dla zwykłych pracowników. Okres ten jest również przydatny do naliczania urlopów, zezwoleń, stażu pracy, odpraw i dodatkowych miesięcznych wynagrodzeń (trzynastego i czternastego, jeśli dotyczy).

Pracownikowi na okresie próbnym należy wydać odcinek wypłaty lub odcinek wypłaty przy wypłacie wynagrodzenia.

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, że rezygnacje na okres próbny nie uprawniają pracownika do korzystania z zasiłków dla bezrobotnych NASpi. O ile nie interweniują one w okresie zawieszenia NASpI.

Naspi i rezygnacja: jak dostać bezrobocie, jeśli rzucę pracę

Rezygnacja telematyczna

Rezygnacje na okres próbny nie mogą być składane online. W rzeczywistości są to jedne z tych przypadków, w których, w drodze wyjątku od ogólnej zasady, pracownik nie może sformalizować (pod rygorem bezskuteczności) swojej woli przerwania stosunku poprzez wypełnienie formularza online (samodzielnie, jeśli jest wyposażony w INPS). PIN do urządzenia lub w inny sposób poprzez patronat) specjalnego standardowego formularza przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i przesłanego do właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, a także do firmy za pośrednictwem pec.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *