jak to obliczyć i co musisz wiedzieć

Jak to jest obliczane trzynasty na urlopie macierzyńskim? Jakie zmiany zachodzą pomiędzy okresami obowiązkowego, fakultatywnego i wcześniejszego urlopu macierzyńskiego? Zacznijmy od tego, że trzynasty miesiąc jest elementem wynagrodzenia określanym jako dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, ponieważ jest doliczane do zwykłych dwunastu miesięcy wynagrodzenia. W przeciwieństwie do zwykłego wynagrodzenia, w którym naliczanie i wypłata następuje co miesiąc, trzynasta miesięczna pensja jest wypłacana w określonym okresie roku, ustalonym obowiązującym układem zbiorowym, zwykle zbiegającym się ze świętami Bożego Narodzenia.

W konsekwencji „Premia świąteczna” naliczana jest za każdy miesiąc zatrudnienia pracownika w firmie. W tym przypadku mówimy o „rozliczeniach międzyokresowych” trzynastego miesiąca. Pełna kwota dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia odpowiada dwunastu ratom, zwykle naliczanym od stycznia do grudnia każdego roku.

Ale zanim przejdziemy do obliczania trzynastego miesiąca urlopu macierzyńskiego, oto krótki zarys trzynastego miesiąca w przypadku nieobecności w pracy.

Trzynasta i nieobecności w pracy

W przypadku krótszych okresów trzynasty miesiąc liczy tyle miesięcy, na ile obowiązywała umowa, za pełny miesiąc uznając każdy okres co najmniej piętnastu dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Ogólnopolskiego Układu Zbiorowego Pracy ). Od obliczenia rozliczeń międzyokresowych należy również odjąć wszelkie dni nieusprawiedliwionych nieobecności.

Z drugiej strony w obliczeniach uwzględniane są okresy nieobecności w pracy, w których pracownik ma uzasadniony powód nieobecności. Mówimy np. o urlopach, płatnych urlopach, chorobie, macierzyństwie, wypadkach przy pracy, urlopie ustawa n. 104/1992, by wymienić tylko główne sprawy.

W kolejnych wierszach przeanalizujemy związek między trzynastym miesiącem a urlopem macierzyńskim, który pokrywa się z dwoma i trzema miesiącami następującymi po dacie urodzenia. Wyjątek stanowią przypadki wcześniejszego lub przesunięcia okresu nieobecności oraz przyznana pracownikowi elastyczność nieobecności:

 • Tylko w dziewiątym miesiącu ciąży i czterech kolejnych po porodzie (formuła 1+4);
 • Również praca w dziewiątym miesiącu ciąży i nieobecność przez pięć po porodzie.

Trzynasta w zwolnieniach: kiedy dojrzewa i jak to obliczyć

Trzynasta na obowiązkowym urlopie macierzyńskim

Dekret legislacyjny n. 151 stanowi w art. 22 ust. 3, że okresy nieobecności na urlopie przymusowym oblicza się na potrzeby naliczenia:

 • Długość usługi;
 • Wakacje;
 • Trzynasta lub bożonarodzeniowa premia.

Aby obliczyć wynagrodzenie za dodatkowy miesiąc podczas urlopu macierzyńskiego, należy rozróżnić:

 • Spółki zobowiązane do uzupełnienia ulgi INPS w 100%;
 • Firmy, które nie integrują ulgi INPS.

Przeanalizujmy szczegółowo obie hipotezy.

100% integracja

Firmy, które stosują układy zbiorowe pracy przewidujące obowiązek 100% dodatku macierzyńskiego, są zobowiązane do zaliczania okresów nieobecności pracownika na równi z okresami przepracowanymi. Te same są zatem uwzględniane przy obliczaniu miesięcznych rat.

Pracodawcy będą zatem musieli opłacić trzynasty miesiąc w całości, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń za dni lub miesiące rekompensowane przez INPS.

CCNL, które nie uwzględniają macierzyństwa

Wbrew temu, co zostało powiedziane w poprzednim akapicie, dla firm objętych układami zbiorowymi, które nie przewidują integracji dodatku INPS, pracodawca wypłacając trzynastą pensję, będzie musiał wstrzymać pracownikowi dodatkowe miesięczne wynagrodzenie zawarte w Serwis Instytutu.

Aby obliczyć kwotę do odzyskania, firma będzie prowadziła tzw. „brutto”. Tego typu wyliczenie jest konieczne, ponieważ zasiłek INPS nie podlega składkom, w przeciwieństwie do trzynastego miesiąca opłacanego przez firmę. W związku z tym dodatek składkowy INPS płacony przez pracownika będzie musiał zostać zwiększony.

Załóżmy, że łącznie trzynasty miesiąc do zapłaty przez firmę to równowartość 1500,00 euro brutto. Trzynasty miesiąc płatny przez INPS podczas urlopu macierzyńskiego wynosi natomiast 80,00 euro. W tym momencie pierwszym krokiem jest określenie, jaki procent składek na ubezpieczenie społeczne jest potrącany od pracownika w każdym miesiącu. Pomyśl o tym jako o 9,19%.

Drugi krok polega na pomnożeniu trzynastego INPS przez 100, a następnie podzieleniu wyniku przez 100 – składek opłacanych przez pracownika, w naszym przypadku 9,19:

 • (80,00*100) / 100 – 9,19 = 88,10 euro.

Zidentyfikowana kwota zostanie następnie potrącona z całkowitej trzynastej pensji: 1500,00 – 88,10 = 1411,90.

zasiłek INPS

Okresy przymusowego urlopu są rekompensowane przez INPS w wysokości 80% „przeciętnego dziennego wynagrodzenia”, zwanego również „RMG”.

Przy obliczaniu RMG należy uwzględnić wynagrodzenie otrzymane w zakończonym miesięcznym lub czterotygodniowym okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym ten, w którym rozpoczął się urlop macierzyński.

Po ustaleniu średniego wynagrodzenia należy do niego zastosować procent 80%. Wynik zostanie ostatecznie przemnożony przez liczbę dni objętych zasiłkiem INPS, a konkretnie:

 • W przypadku pracowników wszystkie dni nieobecności z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i niedziel;
 • Dla pracowników wszystkie dni nieobecności, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w niedzielę.

Integracja korporacyjna trzynastego

Przede wszystkim należy zauważyć, że dni urlopu nieobjęte zasiłkiem INPS są zawsze opłacane przez firmę, takie jak:

 • Święta w przypadku pracowników;
 • Święta przypadające w niedzielę dla pracowników.

Ponadto, jeśli przewiduje to układ zbiorowy pracy, pozostałe dni macierzyńskie muszą być przez pracodawcę zintegrowane w wysokości równej 100%. Z reguły CCNL przewiduje całkowitą integrację odszkodowania INPS, na przykład:

 • Handel i trzeci sektor – Confcommercio;
 • Przemysł spożywczy;
 • Metalowcy – Przemysł.

Aby obliczyć dodatek, należy przede wszystkim ustalić całość wynagrodzenia wypłacanego przez firmę za dni nieobecności. Następnie odszkodowanie wypłacone przez INPS będzie musiało zostać ubruttowione. Na koniec sprawdź, czy wynagrodzenie wypłacane przez firmę jest wyższe niż zasiłek INPS brutto. Jeśli tak, różnica między tymi dwiema kwotami będzie musiała zostać wypłacona jako „integracja zasiłku macierzyńskiego na koncie INPS”.

W przeciwnym razie pracodawca nie jest nic winien.

Przykład

Weźmy przykład Mevii przebywającej na urlopie macierzyńskim przez cały sierpień 2020 r. Mevii przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1250,00 euro brutto, natomiast zasiłek INPS wynosi 1100,00 euro.

W tym momencie ubruttowiamy odszkodowanie w wysokości 1100,00 EUR przy założeniu, że składki do opłacenia przez pracownika wynoszą 9,19%:

 • (1100,00 * 100) / 90,81 = 1211,32 euro.

Otrzymana kwota jest niższa niż wynagrodzenie, do którego Mevia byłaby uprawniona, w związku z czym integracja wyniesie 1250,00 – 1211,32 = 38,68 euro.

W przeciwieństwie do zasiłku macierzyńskiego integracja podlega składkom INPS. Oba są jednak opodatkowane dla celów IRPEF.

Trzynasta na wczesnym urlopie macierzyńskim

W przypadku przedwczesnego macierzyństwa lub macierzyństwa z powodu ciąży lub pracy obarczonej ryzykiem rozliczenia międzyokresowe i obliczenie trzynastego miesięcznego wynagrodzenia następuje w taki sam sposób, jak w przypadku obowiązkowego urlopu macierzyńskiego.

Wczesne macierzyństwo z powodu pracy lub ryzykownej ciąży: co musisz wiedzieć

Trzynasta na fakultatywnym urlopie macierzyńskim (lub urlopie rodzicielskim)

W przeciwieństwie do urlopu obowiązkowego, w przypadku fakultatywnego urlopu macierzyńskiego (lub urlopu rodzicielskiego) trzynasty miesiąc nie jest naliczany zgodnie z art. 34 ust. 151.

W rzeczywistości ustawa przewiduje, że okresy nieobecności na urlopie rodzicielskim są przydatne do naliczania stażu pracy, ale nie w odniesieniu do urlopów i trzynastego wynagrodzenia/dodatku świątecznego.

Układy zbiorowe mogą jednak przewidywać korzystniejsze warunki, regulując naliczanie dodatkowych miesięcznych wypłat również za okresy fakultatywnego urlopu macierzyńskiego. To samo dotyczy umów firmowych czy regulaminów wewnętrznych.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *