jak są obliczane i gdzie znajdują się na wypłacie

W jaki sposób obliczane są naliczone urlopy i gdzie są one w wypłacie? Oto niektóre z najczęściej zadawanych pytań na ten temat. Zacznijmy od założenia, że ​​we włoskim prawie pracy urlopy są konstytucyjnie gwarantowanymi dniami odpoczynku i mają za zadanie umożliwić pracownikowi regenerację sił psychofizycznych oraz poświęcenie się życiu prywatnemu. Ich naliczanie jest przewidziane przez prawo, pozostawiając jednak układom zbiorowym możliwość interwencji na korzystniejszych warunkach.

Ponieważ urlop naliczany jest za każdy miesiąc zatrudnienia, w interesie pracownika leży okresowa wiedza o liczbie godzin lub dni naliczonego odpoczynku, z których może on w związku z tym korzystać. Aby to zrobić, trzeba wiedzieć, w której części odcinka wypłaty wskazana jest wartość urlopów naliczonych, wykorzystanych i tych, które jeszcze przysługują pracownikowi.

Przeanalizujmy szczegółowo problem.

Ile dni wolnych przypada w ciągu roku

Zgodnie z prawem (dekret z mocą ustawy nr 66/2003) każdemu pracownikowi przysługuje nie mniej niż cztery tygodnie urlopu w ciągu jednego roku pracy. Indywidualne układy zbiorowe mogą interweniować, przewidując korzystniejsze warunki, takie jak większa liczba urlopów.

Zasady naliczania urlopów są określone w krajowych układach zbiorowych pracy, które mogą ustalać różne warunki w zależności od stażu pracy lub kwalifikacji kontraktowych (pracownicy fizyczni i umysłowi).

Krajowe Układy Zbiorowe Pracy mogą określać wymiar urlopu wypoczynkowego w dniach lub godzinach.

Aby obliczyć liczbę urlopów, które pracownik nalicza każdego miesiąca, przyjmuje się wartość roczną i dzieli przez 12. Wynik należy następnie pomnożyć przez liczbę miesięcy zatrudnienia, pamiętając, że ułamki co najmniej 15 dni kalendarzowych pozwalają na pełną kwotę z wakacji.

Jak poradzić sobie z zaległymi urlopami

Weźmy przykład pracownika, któremu przysługuje 160 godzin urlopu rocznie, co odpowiada:

160 / 12 = 13,33 godzin urlopu za każdy miesiąc sprawozdawczy.

Załóżmy, że pracownik jest zatrudniony 14 czerwca 2018 r. W grudniu 2018 r. będzie miał naliczone 7 miesięcznych rat urlopowych, w tym jedną w czerwcu 2018 r., ponieważ okres był dłuższy niż 15 dni kalendarzowych. Saldo będzie równe:

13,33 * 7 = 93,31 godzin urlopowych.

Naliczanie w przypadku nieobecności

Co się dzieje, gdy pracownik jest nieobecny w pracy? Czy miesięczna opłata urlopowa nadal jest naliczana? Są nieobecności, które nie przerywają naliczania urlopu. Na przykład:

 • Obowiązkowy urlop macierzyński;
 • Choroba;
 • Wakacje;
 • Zezwolenia dla osób niepełnosprawnych lub członków ich rodzin;
 • Obrażenia.

Wyklucza się natomiast naliczanie urlopów w przypadku nieobecności spowodowanej strajkiem, chorobą dziecka lub fakultatywnym urlopem macierzyńskim.

przewodnik po wakacjach pracowniczych

Pomyślmy o pracowniku, który był nieobecny z powodu choroby w marcu 2019 od 3 do 25 marca. W każdym przypadku naliczy miesięczny limit urlopowy.

Urlopy naliczane na liście płac

Ilość naliczonego urlopu jest wskazana zarówno w Jednolitym Rejestrze Pracy (LUL), jak i na odcinku wypłaty. W obu dokumentach godziny urlopowe dzielą się na:

 • Urlopy pozostałe na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
 • ” naliczone w bieżącym roku;
 • ” cieszył się w bieżącym roku;
 • ” pozostających na koniec miesiąca referencyjnego LUL/slip.

Weźmy przykład pracownika zatrudnionego 1 listopada 2018 r., który odczytuje pasek wypłaty za czerwiec 2019 r. Zgodnie z układem zbiorowym przysługuje mu 12 godzin urlopu miesięcznie.

Urlopy pozostałe na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

W 2018 roku nie wziął ani jednej godziny urlopu, w związku z czym pozostały mu urlop na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie 24 godziny. Wartość ta zostanie wykazana na odcinku wypłaty oraz w LUL za czerwiec w rubryce „Reszta urlopów z poprzedniego roku”.

Naliczone urlopy

Wartość „urlopów naliczonych w bieżącym roku” uwzględnia godziny urlopu naliczone od stycznia do miesiąca referencyjnego odcinka wypłaty. W omawianym przykładzie pozycja zostanie wyceniona z 72 godzinami odpowiadającymi 12 (wakacje naliczone w miesiącu) * 6 miesięcy (styczeń – czerwiec).

Urlopy wykorzystane w bieżącym roku

Pozycja „wakacje wykorzystane w bieżącym roku” podaje godziny urlopów wykorzystanych od stycznia do miesiąca, którego dotyczy kartka. W naszym przykładzie załóżmy, że pracownik wziął 35 godzin urlopu.

Resztki wakacji

Pole „urlopy rezydualne” jest równowartością salda godzin urlopowych na koniec miesiąca referencyjnego odcinka wypłaty. W przykładzie pole „pozostałe wakacje” będzie wynikiem:

 • Urlopy pozostałe do 31 grudnia poprzedniego roku: +24
 • ” naliczonych w bieżącym roku: +72
 • ” cieszył się w bieżącym roku: -35
 • ” reszty = +61

W konsekwencji na dzień 30 czerwca 2019 roku pracownik będzie miał dodatnie saldo urlopowe równe 61 godzinom.

Urlopowe saldo ujemne

Oczywiście może się zdarzyć, że saldo urlopowe na dzień 31 grudnia poprzedniego roku będzie ujemne. Wracając do przypadku pracownika zatrudnionego 1 listopada 2018 r., mógł on skorzystać z 36 godzin urlopu przy naliczeniu 24. W tym przypadku, pozostawiając pozostałe wartości bez zmian, wartość pozostałego urlopu na dzień 30 czerwca, 2019 będzie równy:

 • Pozostały urlop na dzień 31 grudnia roku poprzedniego: -12
 • ” naliczonych w bieżącym roku: +72
 • ” cieszył się w bieżącym roku: -35
 • resztkowy = +25

Rozważmy również hipotezę, że w 2019 roku pracownik korzystał z większej liczby godzin urlopu niż nabył, np. 80 w porównaniu do 72. W takim przypadku rezydualna na dzień 30 czerwca 2019 roku będzie ujemna:

 • Pozostały urlop na dzień 31 grudnia roku poprzedniego: -12
 • ” naliczonych w bieżącym roku: +72
 • cieszył się w bieżącym roku: -80
 • ” pozostałości = -20

Dodatnie lub ujemne konsekwencje urlopów urlopowych

Dodatnie lub ujemne saldo urlopowe ma różne skutki płacowe w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Jak wiemy, godzin urlopowych nie można rozliczyć w wypłacie bez skorzystania przez pracownika z odpowiadających im okresów odpoczynku.

Jedynym wyjątkiem jest zatem rozwiązanie stosunku pracy. W takim przypadku dodatnie saldo urlopowe jest wypłacane z wypłaty, a ujemne jest wstrzymywane.

Weźmy poprzedni przykład i załóżmy, że pracownik odchodzi 30 czerwca 2019 r. z dodatnim saldem 61 godzin. Jego stawka godzinowa brutto wynosi 9,50 euro. W takim przypadku kupon z czerwca 2019 r. będzie składał się z:

Miesięczne wynagrodzenie brutto: 1850,00 €

Urlop niewykorzystany na dzień 30 czerwca 2019 r.: 9,50*61 godzin = 579,50 € +

Całkowite opłaty: 2429,50 euro

Oczywiście składki INPS płacone przez pracownika i IRPEF należy odjąć od całkowitej kwoty.

I odwrotnie, ujemne saldo musi zostać utrzymane. Na przykładzie pracownika, który odchodzi 30 czerwca 2019 r. załóżmy ujemne saldo 20 godzin. W takim przypadku odcinek z czerwca 2019 r. zostanie sporządzony w następujący sposób:

Miesięczne wynagrodzenie brutto: 1850,00 €

Urlop wykorzystany w nadmiarze na dzień 30 czerwca 2019 r.: 9,50*20 godzin = 190,00 euro –

Całkowite opłaty: 1660,00 euro

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *