etapy w kierunku nowych ANF

Zasiłek na dziecko samotnie wychowujące dziecko 2021: został opublikowany w Dzienniku Urzędowym nr. 188 z dnia 7 sierpnia 2021 r., ustawa nr. 112 z dnia 30 lipca 2021 r., przekształcające ze zmianami dekret z mocą ustawy z dnia 8 czerwca 2021 r., poz. 79, zawierający: „Pilne środki dotyczące tymczasowych zasiłków dla małoletnich dzieci”. Nowy, zbliżający się krok w procesie tworzenia jednolitego zasiłku na dzieci, który będzie powszechnie uznawany od 2022 roku.

TEKST UPORZĄDKOWANY DEKRETU Z USTAWĄ 8 czerwca 2021 r., n. 79
» 214.2KiB – 177 s

Ostatnim komunikatem INPS nr 2331 z dnia 17 czerwca 2021 r. Instytut przekazał prawdopodobnie ostatnią Tabele ANF 2021 – 2022 z nowymi kwoty zasiłku rodzinnego należnych pracownikom od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. W rzeczywistości data końcowa wypłaty zostanie prawdopodobnie przesunięta na 31 grudnia 2021 r., co zbiegnie się z definitywnym przejściem na jeden czek, co w przypadku braku rozporządzeń wykonawczych , do tej pory jej podstawowe zasady zostały nakreślone dzięki ustawie upoważniającej nr 46 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Do 31 grudnia rząd wprowadził pewne środki tymczasowe dekretem z mocą ustawy nr 79 z dnia 8 czerwca 2021 r. do czasu uruchomienia jednolitego zasiłku.

Rozmawiamy o:

 • Czek pomostowy lub Tymczasowy zasiłek dla małoletnich dzieci przeznaczone dla jąder niebędących beneficjentami ANF;
 • Wzrost ANF od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

Ten ostatni zapis został również wdrożony przez INPS przy określaniu nowych kwot ANF na okres 1 lipca – 31 grudnia 2021 r. (o ile nie nastąpią dalsze przedłużenia).

Przeanalizujmy szczegółowo etapy przejścia od ANF do pojedynczego czeku.

Od ANF do pojedynczego czeku: prawo zezwalające

Ustawa nr 46 z dnia 1 kwietnia 2021 r. weszła w życie w dniu 21 kwietnia 2021 r., na mocy której rząd jest delegowany do przyjęcia (w ciągu dwunastu miesięcy) jednego lub kilku dekretów ustawodawczych w celu uporządkowania, uproszczenia i wzmocnienia środków wspierania rodzin z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu dzięki wprowadzenie jednolitego i powszechnego zasiłku.

Jak wyraźnie przewidziano w art. 3, nowa dotacja doprowadzi do stopniowego przezwyciężenia lub zniesienia szeregu obecnie obowiązujących korzystnych środków fiskalnych lub ekonomicznych, w tym zasiłków rodzinnych.

Zasiłek pomostowy dla bezrobotnych i numery VAT

W oczekiwaniu na oficjalne uruchomienie jednego czeku, 9 czerwca 2021 r. wszedł w życie Dekret z mocą ustawy nr 79 z dnia 8 czerwca 2021 r. wprowadzający tzw. „czek pomostowy”, od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na rzecz gospodarstw domowych z małoletnimi dziećmi obecnie wykluczonymi z ANF, posiadającymi ISEE nieprzekraczające 50 tys. euro.

Miesięczną kwotę subwencji wypłacanej przez INPS zgodnie z ISEE i liczbą małoletnich dzieci należy złożyć na wniosek o przesłanie do Instytutu, zgodnie z metodami wskazanymi w specjalnym okólniku, który ma zostać opublikowany do 30 czerwca.

Wzrost ANF 2021 – 2022

Równolegle z wprowadzeniem czeku pomostowego, dekret ustawodawczy nr. 79 przewiduje, ponownie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r., podwyższenie kwot z tytułu czeków dla już obowiązującej jednostki rodzinnej.

Wzrost, o którym mowa, jest określony ilościowo:

 • 37,5 euro na każde dziecko, na rzecz rodzin posiadających do dwójki dzieci;
 • W 55 euro na każde dziecko, jeśli jądro rodziny obejmuje co najmniej troje dzieci.

Przejście z ANF do pojedynczej kontroli od 1 stycznia 2022 r

Biorąc pod uwagę, że tymczasowa podwyżka była uznawana od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r., podobnie jak czek pomostowy, możliwe jest przejście od ANF do pojedynczego czeku począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., o ile nie zostanie przedłużone.

Modyfikacja będzie z pewnością poprzedzona jednym lub kilkoma dekretami legislacyjnymi, a także okólnikiem INPS wyjaśniającym metody przekazywania wniosków i inne aspekty operacyjne.

Kto otrzyma pojedynczy czek?

Beneficjentami jednorazowego zasiłku będą rodziny z małoletnimi dziećmi na utrzymaniu, począwszy od siódmego miesiąca ciąży.

Wyjątkowo świadczenie przedłuża się do ukończenia przez dziecko dwudziestego pierwszego roku życia, pod warunkiem że:

 • Niezależnie od tego, czy jest uczniem szkoły, kursu zawodowego lub dyplomowego;
 • Odbywa staż lub pracę, której łączny dochód przekracza określony próg, który zostanie określony w momencie realizacji stypendium;
 • Są bezrobotni i poszukują pracy lub pełnią powszechną służbę cywilną.

Wysokość zasiłku na dziecko pozostające na utrzymaniu

Zaliczki zawarte w ustawie upoważniającej przewidują obliczenie jednorazowego zasiłku na podstawie ISEE i liczby dzieci pozostających na utrzymaniu. Dopłaty są również uznawane za:

 • Kolejne dzieci do drugiego;
 • Dzieci niepełnosprawne, według wzrostu od 30 do 50%;
 • Matki poniżej 21.

W przypadku dzieci natomiast należna będzie niższa kwota niż w przypadku osób poniżej 18 roku życia.

Subwencja zostanie równo podzielona między rodziców lub, w przypadku ich nieobecności, między osoby sprawujące władzę rodzicielską.

W przypadkach:

 • separacja prawna i skuteczna;
 • Unieważnienie;
 • Rozwiązanie lub ustanie skutków cywilnych małżeństwa;

świadczenie przysługuje, w przypadku braku umowy, rodzicowi sprawującemu pieczę nad dziećmi. Jeżeli opieka jest wspólna lub dzielona, ​​dotacja jest dzielona równo między rodziców.

Sposób realizacji pojedynczego czeku

Zgodnie z tym, co podano w ustawie upoważniającej, pojedynczy czek zostanie wypłacony poprzez:

 • Uznanie ulgi podatkowej;
 • Alternatywnie w formie bezpośredniej płatności na rzecz beneficjenta, przelewem bankowym na rachunek bieżący lub stacjonarny.

W przypadku dzieci pozostających na utrzymaniu, do dwudziestego pierwszego roku życia, płatność może być dokonywana bezpośrednio na nie (na ich wniosek), zamiast na rodziców, aby sprzyjać ich niezależności osobistej.

Znaczenie składkowe i podatkowe

Kwoty wypłacone jednym czekiem nie zostaną potrącone z tytułu składek INPS ani podatku IRPEF. Nie będzie to jednak uwzględniane przy obliczaniu całkowitego dochodu beneficjenta do celów podatkowych.

Jakie inne środki zostaną zastąpione jednym czekiem?

Wspomniany artykuł 3 ustawy upoważniającej ustanawia, oprócz ANF, zniesienie lub stopniową eliminację:

 • Zasiłek dla rodzin z co najmniej trojgiem małoletnich dzieci;
 • Zasiłek porodowy;
 • Premia za urodzenie;
 • Fundusz wspierania narodzin;
 • Odliczenia podatkowe dla dzieci pozostających na utrzymaniu, w tym dodatkowe odliczenie dla osób z co najmniej czwórką dzieci.

Zamiast tego utrzymane zostaną odliczenia dla małżonków i innych członków rodziny pozostających na utrzymaniu.

Jednorazowy zasiłek na dzieci, kiedy wychodzi? Nowości i szczegóły

Zgodność pojedynczego czeku z innym wsparciem dochodów

Z wyjątkiem środków, które będą stopniowo zastępowane, pojedyncza kontrola będzie w pełni zgodna, a zatem ustawa upoważniająca art. 1 lit. h), inne „środki pieniężne na rzecz dzieci pozostających na utrzymaniu zapewniane przez regiony, autonomiczne prowincje Trento i Bolzano oraz władze lokalne”.

Można go również łączyć z dochodem z tytułu obywatelstwa (art. 1 ust. d). Co więcej, oba środki zostaną zapewnione łącznie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wypłata Przychodu odbywa się poprzez comiesięczne doładowanie elektronicznej karty płatniczej (tzw. „Karta RdC”). Biorąc pod uwagę różne metody płatności pojedynczego czeku, przyszłe wyjaśnienia regulacyjne lub praktyczne również dostarczą wskazówek w tym aspekcie.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *