Dowiedz się więcej o przedmiotach kursu inżynierii lądowej

Szkolenie na kierunku inżynierskim otwiera przed młodym absolwentem obiecujące drzwi. Rynek pracy dla inżynierów jest bardzo dynamiczny, zarówno w Brazylii, jak i za granicą. Jeszcze przed ukończeniem studiów szanse na rozpoczęcie stażu w dużej firmie są duże. To już jest świetna zachęta do wybrania tego obszaru, prawda?

Aby więc przekonać się raz na zawsze, dowiedz się trochę więcej o sprawach inżynierii lądowej, czytając nasz artykuł. Możesz uzupełnić informacje, czytając również inne wpisy na blogu na ten temat.

Czym zajmuje się inżynier budownictwa i ile zarabia?

Jest mózgiem otaczających go konstrukcji. Ulice, mosty, budynki, tunele, sieci wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, zapory itp. Wszystko to zależy od pracy inżyniera budownictwa. Tak więc fakt, że jest bardzo poszukiwanym profesjonalistą na rynku, nie jest zaskoczeniem.

O wynagrodzenie cywilne inżyniera reguluje prawo. Według informacji ze strony Union of Engineers minimalne wynagrodzenie wynosi:

 • 6 płacy minimalnej za 6-godzinny dzień pracy;
 • 7,25 płacy minimalnej za 7 godzin dziennie;
 • 8,5 płacy minimalnej za 8 godzin dziennie.

Na stronie internetowej SINE widnieje informacja, że ​​wynagrodzenia różnią się w zależności od wielkości firmy i poziomu zawodowego. Tak więc stażysta zarabia średnio 4426,00 BRL w małej firmie i 7480,00 BRL w dużej. Mistrz inżynier może zarobić do 18 263,00 BRL w większej firmie.

Obszary specjalizacji inżyniera budownictwa

Rynek pracy jest szeroki dla inżynierów, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Poniżej przytoczymy przykłady obszarów, w których działa:

 • obliczenia konstrukcyjne;
 • zarządzanie zespołami pracującymi przy pracach;
 • planowanie i budżetowanie projektów budowlanych;
 • projektowanie fundamentów budynków;
 • nadzór nad pracami inżynierskimi;
 • opracowywanie, ulepszanie i testowanie produktów i materiałów do budownictwa cywilnego;
 • projektowanie i konserwacja obiektów infrastruktury sanitarnej, hydraulicznej i elektrycznej;
 • dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

Przedmioty studiów inżynierskich

Studia inżynierskie trwają 10 semestrów, wliczając w to praktyki i zaliczenie pracy (TCC). Program nauczania jest kompleksowy i obejmuje dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, jednak większość przedmiotów jest powiązana z naukami ścisłymi.

W rzeczywistości inżynieria lądowa to połączenie specjalności naukowych, które obejmują matematykę, fizykę, hydraulikę, mechanikę, geotechnikę, statystykę itp.

Ogólnie rzecz biorąc, analizując program kursu, zobaczymy, że przedmioty z zakresu inżynierii lądowej można pogrupować według wiedzy, którą zdobędzie student. Poznajmy pokrótce ważne dyscypliny, które będziesz studiować.

1. Nauczyć się obliczać i projektować projekty budowlane

Matematyka ma fundamentalne znaczenie dla inżyniera, więc w trakcie kursu będziesz mieć wiele dyscyplin powiązanych z nią.

 • Rachunek różniczkowy: pojęcia takie jak granica i ciągłość; pochodne i całki; funkcje zmienne itp.
 • Algebra: równania i przekształcenia liniowe; przestrzenie wektorowe i wektory własne; wyrażenia algebraiczne itp.
 • Geometria: badanie wektorów i prostych w płaszczyźnie iw przestrzeni; obszary, objętości i odległości; figury i konstrukcje geometryczne itp.
 • Statystyka: obliczanie prawdopodobieństwa; analiza wariancji; próbowanie; oszacować itp.
 • Projektowanie techniczne i architektoniczne: projektowanie projektów architektonicznych i inżynierskich; instrumenty; standardy; perspektywa itp.

2. Poznanie terenu, na którym stoją budynki

 • Geologia: Wszechświat, planeta Ziemia i dynamika skorupy ziemskiej; płyty tektoniczne; pojęcia petrologii i mineralogii; zastosowanie geologii w inżynierii itp.
 • Mechanika gleb: rodzaje i struktura gleb; przepuszczalność, opór, zagęszczenie; mury oporowe i tamy; wody gruntowe itp.
 • Hydrologia: cykl hydrologiczny i działy wodne; reżim opadów; systemy infiltracyjne i odwadniające; metody pomiarowe itp.

3. Budowanie bezpiecznych i funkcjonalnych obiektów

 • Odporność materiałów: sprężystość, skręcanie, odkształcenie, zginanie; wyboczenie lub wyboczenie; napięcia itp.
 • Materiały budowlane: skały i kamienie; moździerz; beton i artefakty; materiały metalowe, ceramika, szkło, farby i drewno itp.
 • Fundamenty: sondowania, próby obciążeniowe itp.
 • Konstrukcje stalowe: wpływ wiatru na konstrukcję; blachy stalowe; rozciąganie, ściskanie i zginanie prętów stalowych; lutowanie elektryczne, połączenia, skręcanie itp.
 • Instalacje hydrauliki budowlanej: kanalizacja sanitarna i deszczowa; instalacje zimnej i ciepłej wody; systemy przeciwpożarowe itp.
 • Instalacje elektryczne: źródła energii elektrycznej; instalacje elektryczne; instalacje odgromowe itp.
 • Patologia konstrukcji: wady, problemy i awarie zagrażające budynkowi; zapobieganie i korygowanie itp.
 • Bezpieczeństwo pracy: przepisy i zasady bezpieczeństwa; zapobieganie wypadkom, komunikacja, inspekcja i badanie wypadków; stosowanie środków ochrony zbiorowej (CPE) i indywidualnej (PPE); zasady ergonomii; kontrola ryzyka; pierwsza pomoc itp.

4. Projektować sieć drogową

 • Drogi: opracowywanie i analiza projektów; roboty ziemne, drenaż, architektura krajobrazu; administracja i konserwacja; bruk, bitum; stabilizacja gruntu itp.
 • Mosty i konstrukcje wielkogabarytowe: fundamenty, płyty, belki, filary; skutki obciążeń i zmęczenia, systemy podpór itp.

5. Dbać o środowisko

 • Inżynieria sanitarna i środowiskowa: podstawowe warunki sanitarne; ochrona zasobów naturalnych; zmniejszenie wpływu na środowisko i ochrona zdrowia ludzi itp.
 • Podstawy urbanistyki: rozwój miast; planowanie i budowa przestrzeni miejskich; problemy wynikające z procesów urbanizacyjnych itp.

6. Aby mieć jeszcze pełniejszy trening

 • Komunikacja i ekspresja: sposoby jasnego komunikowania się; dobrze pisać, czytać i interpretować teksty; wygłosić ustną prezentację itp.
 • Etyka zawodowa: etyczne postępowanie; obowiązki profesjonalisty; odpowiedzialność społeczna, ekonomiczna i środowiskowa itp.
 • Administracja biznesowa: zarządzanie produkcją, personelem, materiałami; rachunkowość; ogólna jakość itp.
 • Zarządzanie robotami i logistyka: zarządzanie pracą w sposób produktywny; usprawnienie procesów; redukcja kosztów i strat materiałowych; harmonogram pracy itp.
 • Ekonomia i finanse: mikro i makroekonomia; handel międzynarodowy, gospodarka rynkowa; finanse itp.

Przedmioty z inżynierii lądowej i wodnej nie są dokładnie takie same na wszystkich uczelniach, ale te wymienione powyżej znajdą się w większości programów nauczania. Będziesz uczyć się innych przedmiotów, obowiązkowych lub fakultatywnych, aby stać się odnoszącym sukcesy profesjonalistą i pożądanym przez firmy.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *