czym jest, jak działa i kiedy można go aktywować

Praktyka pozaszkolna ma formę okresu szkolenia i orientacji bezpośrednio w miejscu pracy i ma zmienny czas trwania; służy zatem zdobyciu konkretnego doświadczenia w świecie pracy. Ogólnie rzecz biorąc, staże stanowią formę tymczasowego włączenia lub ponownej integracji w produktywny świat, która nie stanowi żadnego podrzędnego lub parapodrzędnego stosunku pracy.

Istnieją dwie kategorie staży:

 • programy nauczania: przewidzianych w planach studiów uczelni i szkół jako formy przeplatania zajęć między szkołą a pracą;
 • Zajęcia dodatkowe: ukierunkowane na nabycie umiejętności zawodowych i pośrednictwo pracy/reintegrację (staże, staże, staże podyplomowe, praktyki pozaszkolne itp.).

Praktyki pozaszkolne odbywają się więc poza systemem szkolno-uczelnianym i są realizowane z zachowaniem:

 1. dyscypliny określonej przez poszczególne Regiony i Prowincje autonomiczne (zgodnie z odroczeniem dokonanym ustawą „Reforma Fornero” nr 92/2012)
 2. a także Wytyczne określone przez Stałą Konferencję Państwo-Regiony porozumieniem z dnia 25 maja 2017 r. (lub na podstawie dokumentu z dnia 24 stycznia 2013 r. dla realiów terytorialnych, które ich jeszcze nie wdrożyły).

Table of Contents

W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w podporządkowanym stosunku pracy, w którym między firmą a pracownikiem zawarta jest umowa, w przypadku stażu podyplomowego lub podyplomowego konieczne jest podpisanie indywidualnego projektu szkoleniowego obejmującego trzy przedmioty:

 • Stażysta;
 • Promotor;
 • temat gospodarza.

Stażyści

Przedmioty potencjalnie zaangażowane jako stażyści to:

 • bezrobotni;
 • beneficjenci instrumentów wsparcia dochodów;
 • pracownicy zagrożeni bezrobociem;
 • pracownicy poszukujący nowego zatrudnienia;
 • osoby niepełnosprawne (zgodnie z ustawą nr 68/1999) i osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, takie jak na przykład osoby określone w ustawie nr 68/1999. 381/1991, osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz posiadające status uchodźcy i ochrony uzupełniającej, ofiary przemocy i poważnego wyzysku przez organizacje przestępcze oraz osoby posiadające zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych.

Promotorzy praktyk

Promotorem jest ten, kto realizuje staż, definiując projekt i monitorując jego realizację.

Realia, które mogą prowadzić tego typu działalność to:

 • Instytucje edukacyjne (państwowe i niepaństwowe) wydające kwalifikacje mające moc prawną;
 • Instytucje uniwersyteckie (państwowe i niepaństwowe) uprawnione do wydawania kwalifikacji akademickich i AFAM;
 • Fundacje Wyższego Szkolnictwa Technicznego (ITS);
 • Regionalne agencje zatrudnienia i służby zatrudnienia;
 • Ośrodki publiczne (lub z udziałem społeczeństwa) ewentualnie powiązane z właściwym regionem/prowincją lub akredytowane w zakresie szkolenia zawodowego i/lub poradnictwa;
 • Spółdzielnie socjalne (o ile są zarejestrowane we właściwych rejestrach wojewódzkich), wspólnoty terapeutyczne i jednostki pomocnicze;
 • Usługi pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych zarządzane przez organy publiczne delegowane przez regiony;
 • Prywatne instytucje edukacyjne non-profit z regionalnym zezwoleniem;
 • Podmioty upoważnione do pośrednictwa przez ANPAL lub akredytowane przy służbach zatrudnienia.

Regiony i prowincje autonomiczne mają prawo do zmiany lub uzupełnienia listy promotorów.

Jednostki hosta

Podmiotami goszczącymi są realia (korporacyjne i inne), w których odbywa się staż.

W celu ochrony autentyczności relacji, która nie może być wykorzystywana do obchodzenia ograniczeń nałożonych przez ustawodawstwo dotyczące zatrudniania podległych pracowników, a także w celu ochrony stażysty, struktury przyjmujące muszą spełniać następujące wymagania (w każdym przypadku, które mogą być zintegrowane przez poszczególne Regiony / Prowincje autonomiczne):

 • Przestrzegać przepisów BHP w miejscu pracy;
 • Przestrzegać przepisów dotyczących przymusowego umieszczania osób niepełnosprawnych;
 • Niekorzystanie ze zwolnień w tej samej jednostce operacyjnej oraz w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających rozpoczęcie stażu;
 • Brak toczących się procedur CIGS lub CIGD dla czynności równoważnych stażowi i w tej samej jednostce operacyjnej (chyba, że ​​porozumienie z organizacjami związkowymi przewiduje odstępstwo w tym zakresie);
 • Bez toczącego się postępowania upadłościowego (z wyjątkiem układów związkowych, które w każdym przypadku umożliwiają uruchomienie stażu);
 • Nie może to być profesjonalista posiadający licencję lub kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych, który wykorzystuje staże do wykonywania typowych czynności lub czynności zastrzeżonych wyłącznie dla zawodu.

W przypadku zwolnień przeszkodą w rozpoczęciu praktyki są:

 • Zwolnienie z uzasadnionego obiektywnego powodu;
 • Zwolnienia grupowe;
 • wreszcie zwolnień z powodu przekroczenia ustawowego okresu, niezaliczenia okresu próbnego, zakończenia umowy o pracę lub zakończenia stażu.

Przeciwnie, z zakazu wyłączone są:

 • Zwolnienia z uzasadnionej przyczyny i uzasadnionego subiektywnego powodu;
 • Hipotezy wynikające z porozumień związkowych.

Maksymalna liczba kursantów

W celu zagwarantowania prawidłowej i opłacalnej realizacji stażu, poszczególne Regiony i Autonomiczne Prowincje określają maksymalną liczbę staży, które mogą być uruchomione jednocześnie w jednej jednostce operacyjnej, w każdym przypadku nieprzekraczającą:

 • 1, jeżeli pracownicy stali lub pracownicy tymczasowi (z wyłączeniem praktykantów) mają mniej niż 5 lat;
 • 2, jeżeli liczba pracowników wynosi od 6 do 20;
 • 10% pracowników (z wyłączeniem praktykantów), dla firm zatrudniających więcej niż 20 pracowników stałych lub tymczasowych.

Jednak staże aktywowane z udziałem osób niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji są wyłączone z limitów liczbowych.

Staż lub staże pozaszkolne muszą trwać co najmniej 2 miesiące (skrócony do 1 w przypadku staży promowanych przez służby zatrudnienia w okresie letnim) i nie dłużej (w tym przedłużenia i wznowienia) niż:

 • w większości przypadków 12 miesięcy;
 • 24 miesiące dla osób niepełnosprawnych.

Praktykant ma prawo do zawieszenia w przypadku macierzyństwa, wypadku, zamknięcia firmy na co najmniej 15 dni kalendarzowych lub długiej choroby, to znaczy takiej, która trwa przez okres równy lub dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.

Nieregularne praktyki pozaszkolne? wyjaśnienia INL

Jak rozpocząć staż

Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest:

 • promotor i gospodarz ustalają specjalne porozumienie dotyczące metod aktywizacji, monitorowania, obowiązków stron, ewaluacji i certyfikacji nauki;
 • promotor, gospodarz i pracownik podpisują projekt stażu, zawierający elementy opisowe stażu (czas trwania i rodzaj), przewidywane odszkodowanie brutto, zakres ubezpieczenia, czynność, która ma zostać powierzona stażyście;
 • i wreszcie, aby promotor lub gospodarz przesłał zawiadomienie o zatrudnieniu do Centrum Zatrudnienia przy użyciu modelu UNILAV.

W przypadku odbywających się praktyk organizacja przyjmująca jest zobowiązana do opracowania i dostarczenia odcinka wypłaty lub odcinka wypłaty zainteresowanemu w momencie wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie stażu szkoleniowego

Kompetencje w zakresie minimalnego dodatku za uczestnictwo są zastrzeżone dla Regionów i Prowincji Autonomicznych. Jednak „Wytyczne dotyczące staży szkoleniowych i orientacyjnych” opracowane przez Stałą Konferencję Państw-Regionów z dnia 25 maja 2017 r. określają odpowiednio odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż 300 euro brutto miesięcznie. Kwota, o której mowa, jest zapłacona

minimalnego udziału w stażach w wysokości 70% miesięcznie„i to nie jest należne”w przypadku staży na korzyść zawieszonych pracowników, a w każdym przypadku beneficjentów form wsparcia dochodów jako użytkowników amortyzatorów społecznych”.

Opodatkowanie stażu: IRPEF opłaty za staż

Kwoty wypłacane stażyście są uważane za dochód porównywalny z dochodem z tytułu zatrudnienia, a zatem:

 • Z zastrzeżeniem zwykłych podatków potrącanych u źródła IRPEF, takich jak podwładni pracownicy i co.co.co;
 • Brany pod uwagę przy obliczaniu całkowitego dochodu dla celów podatkowych beneficjenta.

Jednostka przyjmująca jest również zobowiązana do wydania kopii Jednolitego Zaświadczenia, dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

Składka INPS i ubezpieczenie stażu INAIL

Staż nie wiąże się z zaliczeniem składek INPS przydatnych na dojazd i wysokość leczenia emerytalnego.

W związku z tym nie dokonuje się żadnych potrąceń z wynagrodzenia, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w przypadku pracowników podległych lub częściowo podporządkowanych.

Wręcz przeciwnie, promotor lub (o ile nie uzgodniono inaczej) organizacja goszcząca są zobowiązani do:

 • Ubezpieczyć stażystę w INAIL od wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • Ubezpieczyć kursanta od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.

Dla celów ubezpieczenia INAIL składkę należy obliczać w stosunku do faktycznie wykonywanej przez praktykanta czynności, biorąc za punkt odniesienia stawki określone dla pracowników.

Zajęcia realizowane w ramach praktyk pozaszkolnych i związane z nimi opłaty mogą być łączone z dodatkiem NASpI wypłacanym przez INPS pracownikom, którzy z własnej woli tracą pracę.

Osoby otrzymujące dofinansowanie i zgłaszające się do projektu stażowego zachowują prawo do zasiłku bez konieczności wysyłania jakiejkolwiek korespondencji do INPS.

Nieregularny staż: wyjaśnienia INL

Instrukcje operacyjne dotyczące nieregularnych staży zostały wyszczególnione przez INL w okólniku nr. 8 z dnia 18.04.2018 r., w którym wskazano możliwe zjawiska unikania praktyk pozalekcyjnych. Na przykład nadmierne i systematyczne odwoływanie się do tej instytucji przez samych przyjmujących.

Załączamy okólnik INL dla pełnej i dogłębnej analizy.

OKólnik INL NR 8 Z DNIA 18 KWIETNIA 2018 R
» 662,6KiB – 1810 sek

Nieregularna praktyka pozaszkolna? wyjaśnienia INL

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *