Choroba w okresie wypowiedzenia: jakie konsekwencje

Co się stanie, jeśli pracownik w okresie wypowiedzenia pójdzie na zwolnienie lekarskie? Czy data wypowiedzenia pozostaje taka sama, czy może się zmienić? Jakie obowiązki ma osoba (firma lub pracownik), która zamierza rozwiązać umowę o pracę?

Przejdźmy więc po kolei i zobaczmy, co oznacza termin wypowiedzenia i kiedy jego wręczenie lub przyjęcie jest obowiązkowe.

Okres wypowiedzenia: co to jest i jak działa

W relacji firma-pracownik ten, kto podejmie decyzję o zerwaniu umowy, musi poinformować drugą stronę o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (tzw. „okres wypowiedzenia”), tak aby umożliwić:

 • Pracownikowi znalezienie innej pracy w przypadku, gdy firma chce rozwiązać umowę (zwolnienie);
 • Firma w celu znalezienia zastępstwa lub reorganizacji działalności produkcyjnej, w przypadku gdy pracownik zamierza zakończyć stosunek pracy (rezygnacja).

Układy zbiorowe określają długość okresu wypowiedzenia. Może się to różnić w zależności od poziomu pracownika, jego stażu pracy w firmie lub tego, czy chodzi o rezygnację czy zwolnienie. Na przykład Commerce and Tertiary CCNL – Confcommercio przewiduje dla pracowników ze stażem pracy w firmie nieprzekraczającym 5 lat sklasyfikowanych na poziomie 2:

 • W przypadku zwolnienia, okres wypowiedzenia wynoszący 30 dni kalendarzowych, licząc od 1. lub 16. dnia miesiąca;
 • W przypadku rezygnacji okres wypowiedzenia skraca się do 20 dni kalendarzowych, zawsze licząc od 1 lub 16 dnia miesiąca.

Oświadczenie o rezygnacji: jak to zrobić i terminy, których należy przestrzegać

Kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie rozpoczyna się z chwilą poinformowania kontrahenta o decyzji o rozwiązaniu stosunku:

 • W przypadku zwolnienia za punkt odniesienia przyjmuje się datę otrzymania przez pracownika korespondencji firmowej;
 • W przypadku rezygnacji ważny jest dzień, w którym pracownik prześle pracodawcy przez pec (przez portal www.cliclavoro.gov.it) standardowy formularz, na którym widnieje ostatni dzień roboczy.

W konsekwencji wypowiedzenie pokrywa się z okresem pomiędzy dniem, w którym osoba zamierzająca odstąpić od umowy poinformuje o swojej decyzji, a ostatnim dniem pracy w firmie. W okresie wypowiedzenia stosunek jest kontynuowany regularnie. Obowiązki i obowiązki firmy i pracownika nie ulegają zmianie.

Zwolnienie bez wypowiedzenia: przyczyny i konsekwencje

Może się zdarzyć, że w okresie wypowiedzenia pracownik nie może wykonywać czynności z powodu np. nieobecności na zwolnieniu lekarskim. Zobaczmy konkretnie, co dzieje się w takich przypadkach.

Choroba w okresie wypowiedzenia: co się dzieje

Co się stanie, jeśli pracownik zachoruje w okresie wypowiedzenia? Okres wypowiedzenia po prostu ustaje i biegnie na nowo od końca rokowania wskazanego przez lekarza w zaświadczeniu. W rezultacie ostatni dzień pracy przesuwa się do przodu o długość choroby.

Weźmy przykład pracownika z 20-dniowym okresem wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca. Ostatnim dniem byłby 20 marca 2019 r., ale pracownik był nieobecny z powodu choroby przez 5 dni kalendarzowych. W takim przypadku ostatnim dniem roboczym nie będzie już 20, ale 25 marca 2019 r.

Co zrobić, jeśli pracownik zachoruje w ogłoszeniu

W przypadku wystąpienia choroby w okresie wypowiedzenia:

 1. pracownik musi poinformować pracodawcę o swojej nieobecności i uzyskać zaświadczenie od lekarza, które prześle je drogą elektroniczną do INPS. Firma będzie mogła zobaczyć zaświadczenie o prognozie bezpośrednio na stronie INPS lub poprosić o przesłanie go na swój adres pec. Jeżeli przekazanie zaświadczenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, pracownik musi podjąć działania w celu przesłania dokumentacji do INPS i do firmy w ciągu dwóch dni od jej wystawienia.
 2. Podążając za prognozą
  1. pracodawca będzie musiał dokonać niezbędnych obliczeń i przełożyć ostatni dzień pracy. W takich przypadkach nie jest konieczne dostarczanie nowego pisma o zwolnieniu, ponieważ pismo już podpisane przez pracownika za pokwitowaniem pozostaje ważne.
  2. Podobnie rezygnujący nie jest zmuszany do przesłania nowego formularza lub modyfikacji już przesłanego do firmy za pośrednictwem pec.

Do poświadczenia ostatniego skutecznego dnia pracy ważne jest zawiadomienie o wypowiedzeniu, które pracodawca musi przesłać do Urzędu Pracy za pomocą wzoru „Unilav”.

W formularzu należy podać datę zakończenia odpowiadającą ostatniemu skutecznemu dniu pracy, aby nie było wątpliwości, że został on przesunięty w związku z chorobą.

Model należy wysłać w ciągu 5 dni od daty wydarzenia, licząc od ostatniego dnia roboczego.

Ekonomiczne leczenie choroby

Przedłużenie okresu wypowiedzenia nie ma wpływu na prawo pracownika do wynagrodzenia.

W przypadku nieobecności należy zastosować normalne leczenie przewidziane w przypadku choroby. Firma opłaca dni chorobowe pracowników na stanowiskach urzędnika lub kierownika, z wyłączeniem pracowników sektora usług.

Wszystkim pozostałym pracownikom (w tym pracownikom trzeciego sektora) INPS zapewnia zasiłek specjalny od 4. dnia choroby do maksymalnie 180 dni w roku kalendarzowym. Pierwsze 3 dni (tzw. „niedobór”) są w całości opłacane przez pracodawcę.

Odszkodowanie wynosi 50% wynagrodzenia za 4 do 20 dzień choroby (z wyłączeniem niedziel i świąt dla pracowników fizycznych oraz niedzielnych dni ustawowo wolnych od pracy tylko dla pracowników umysłowych). Od 21 dnia kuracja wzrasta do 66% wynagrodzenia.

Dla pracowników placówek użyteczności publicznej i cukierni świadczenie wynosi 80% za cały okres choroby.

Osobom, które są bezrobotne lub zawieszone w wykonywaniu pracy, przysługuje kwota obniżona o dwie trzecie w porównaniu z normalnie przewidzianym odsetkiem.

Układy zbiorowe zwykle przewidują leczenie opłacane przez firmę, które łączy dodatek INPS do wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby w przypadku normalnej pracy.

Z wyjątkiem przypadków płatności bezpośrednich przez INPS (np. pracownicy upadłych firm) odszkodowanie jest wypłacane przez pracodawcę na odcinku wypłaty, a następnie odzyskiwane przez tego ostatniego od całości składek należnych Instytutowi na formularzu F24.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego: znaczenie i zasady

Jak przetwarzać listy płac

Kwoty należne z tytułu zwykłej pracy i zasiłków chorobowych w okresie wypowiedzenia muszą być wykazywane w Jednolitym Rejestrze Pracy oraz na odcinku wypłaty, który jest doręczany pracownikowi przy wypłacie wynagrodzenia.

Ostatni skuteczny dzień pracy musi być podany w cytowanych dokumentach, a także w uwagach o przedłużeniu wypowiedzenia w przypadku choroby.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *