Bezrobotny vs Bezrobotny: Jaka jest różnica?

Jaka jest różnica między bezrobotnym a bezrobotnym? To pytanie jest często zadawane na stronie, a temat nie jest oczywisty, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w potocznym języku te dwa pojęcia są często uważane za to samo: sytuacja tych, którzy nie mają pracy. Szkoda, że ​​na poziomie regulacyjnym i w stosunkach pracy istnieje rozróżnienie na bezrobotnych i bezrobotnych, które generuje cały szereg rozróżnień, począwszy od usług, o które można się ubiegać (mówimy o zasiłku dla bezrobotnych NASPI), aż po ulgi, jakie przedsiębiorstwa można uzyskać dzięki zatrudnieniu jednej z dwóch kategorii „skrzywdzonych”.

Tak, ponieważ to, co łączy bezrobotnych i bezrobotnych, to znajdowanie się w sytuacji „bez pracy”, która w większości przypadków generuje stan trudności ekonomicznych i poszukiwania pracy. Przez lata ustawodawstwo próbowało faworyzować zatrudnienie tych osób, przede wszystkim uznając „zniżki” dla pracodawców, którzy je zatrudniają. Przekonamy się jednak, że świadczenia, z których mogą korzystać bezrobotni, nie są takie same jak świadczenia dla bezrobotnych.

Zobaczmy konkretnie, co jest utożsamiane z tymi dwoma terminami i jakie są różnice.

Bezrobotni i bezrobotni: co mówi prawo

Z terminem “wolny” identyfikowane są osoby, które nigdy nie wykonywały pracy zawodowej i jednocześnie poszukują pracy. Ustawa (dekret legislacyjny nr 181/2000) zamiast tego definiuje „długotrwale bezrobotnych” jako osoby, które szukają pracy dłużej niż 12 miesięcy lub dłużej niż 6 miesięcy, jeśli są młode (młodzi ludzie oznaczają tych, którzy mają wiek w wieku od 18 do 25 lat lub do 29 w przypadku posiadania wyższego wykształcenia).

Uważają się nawzajem “bezrobotni” (zgodnie z dekretem ustawodawczym nr 181/2000) wszystkich tych, którzy stracili pracę i są od zaraz gotowi do poszukiwania i wykonywania pracy.

Stan bezrobocia umożliwia dostęp do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia zapewnianego przez INPS w celu wsparcia dochodów osób, które straciły pracę wbrew własnej woli. Zobaczmy szczegóły.

Stan bezrobocia

Stan bezrobocia to sytuacja osób, które nie posiadają pracy i zgłaszają drogą elektroniczną do jednolitego systemu informacji o politykach pracy swoją natychmiastową dyspozycyjność do wykonywania swojej działalności zawodowej oraz do udziału w aktywnych działaniach polityki pracy tworzonych przez Centra Zatrudnienia.

Status bezrobotnego musi być przymusowy (a więc wykluczający rezygnację), z wyjątkiem:

 • Zwolnienie dyscyplinarne;
 • Polubowne rozwiązanie stosunku, który miał miejsce w miejscu chronionym (postępowanie pojednawcze w Okręgowym Inspektoracie Pracy) lub powstał w wyniku odmowy pracownika przeniesienia się do innego miejsca oddalonego o więcej niż 50 km lub do którego można dojechać komunikacją miejską w ciągu 80 minut lub więcej;
 • Rezygnacja ze słusznej przyczyny;
 • Rezygnacja w okresie macierzyństwa chronionego (od 300 dni przed przewidywaną datą porodu do ukończenia pierwszego roku życia dziecka).

Stan bezrobocia: czym jest i jak działa

Zasiłek dla bezrobotnych Naspi

Stan bezrobocia stanowi jeden z trzech warunków ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, który obecnie występuje pod nazwą „NASPI”.

Pozostałe dwa elementy to:

 • Co najmniej 13 tygodni składek zaliczonych w ciągu 4 lat poprzedzających rozpoczęcie okresu bezrobocia;
 • 30 dni efektywnej pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających początek okresu bezrobocia.

NASpI 2019: wymagania dotyczące bezrobocia INPS, kwota, czas trwania i obliczenia

Aktywność zawodowa w okresie bezrobocia

Jeżeli osoba bezrobotna rozpocznie nową działalność zawodową (samozatrudnienie lub zatrudnienie najemne) w okresie korzystania z NASPI, może nadal otrzymywać zasiłek pod pewnymi warunkami.

Samozatrudnienie

W przypadku podjęcia działalności na własny rachunek bezrobotny kontynuuje pobieranie NASPI w obniżonym zakresie pod warunkiem, że:

 • Roczny dochód z wyżej wymienionej działalności nie może przekraczać 4800 euro;
 • Zainteresowany zgłasza do INPS w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o świadczenie, dochód, jaki spodziewa się uzyskać z samozatrudnienia.

W tych przypadkach zasiłek pomniejsza się o kwotę równą 80% zakładanego dochodu, proporcjonalnie do okresu między datą rozpoczęcia działalności a datą zakończenia NASPI lub, jeśli wcześniej, do końca roku.

Istnieje również możliwość wnioskowania o wcześniejszą likwidację NASPI w jednym rozwiązaniu równym pozostałej do spłaty kwocie, jako zachętę do rozpoczęcia działalności:

 • działalności na własny rachunek (z wyłączeniem co.co.co.);
 • Indywidualnej firmy;
 • Objęcie kapitału zakładowego spółdzielni, w której stosunek wzajemności polega na wykonywaniu przez członków czynności związanych z pracą (tzw. „spółdzielnie produkcyjne i pracy”).

Wniosek o likwidację należy złożyć do INPS drogą elektroniczną w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności lub objęcia kapitału zakładowego spółdzielni.

Pracownik

Jeżeli w okresie nabywania uprawnień do NASPI bezrobotny jest zatrudniony jako pracownik, przestaje on pobierać zasiłek, jeżeli:

 • Roczny dochód, jaki uzyskuje z tej działalności to ponad 8 tys. euro;
 • Związek trwa ponad 6 miesięcy.

Z drugiej strony istnieje oficjalne zawieszenie na cały czas trwania związku, jeśli:

 • Roczny dochód wynikający z zatrudnienia wynosi ponad 8 tys. euro;
 • Związek trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Gdy roczny dochód jest równy lub niższy niż 8 tys. euro, beneficjent może nadal otrzymywać NASPI w obniżonym zakresie, jeżeli:

 • Pracownik zgłasza INPS oczekiwany roczny dochód w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności;
 • Pracodawca jest inny niż ten, z którym ustał stosunek, który dał prawo do NASPI (lub nie jest z nim powiązany, kontrolowany lub ma zasadniczo identyczne struktury właścicielskie).

Zasiłki dla bezrobotnych

Zatrudnienie bezrobotnych może przynieść firmie szereg ustępstw. Zaczyna się od zniżki na 36 miesięcy w wysokości 50% składek INPS płaconych przez firmę (w ramach limitu 3000 euro rocznie) zatrudniającą młodych ludzi do 29 roku życia, którzy nigdy nie byli zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony .

Zatrudnienie bezrobotnego uprawnia również firmę do skorzystania z ulgi przewidzianej latem zeszłego roku przez „Dekret Godnościowy”. Ułatwienie dla osób, które w okresie 2 lat 2019-2020 zatrudniają na umowy stałe osoby młode do 34 roku życia, które wcześniej nie miały innych umów na czas nieokreślony. Ulga polega na obniżeniu składek INPS płaconych przez firmę o 50% (w ramach limitu 3000 euro rocznie) na maksymalnie 36 miesięcy. Oczekiwane jest specjalne rozporządzenie ministerialne dotyczące realizacji dotacji.

Od niedawna wprowadzone jest ułatwienie dla pracodawców, którzy zatrudniają absolwentów z wyróżnieniem lub doktorów na umowy stałe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. W tym przypadku ulga wynosi 100% składki INPS odprowadzanej przez firmę maksymalnie przez 12 miesięcy iw limicie 8 tys. euro.

Zasiłki dla bezrobotnych

Oprócz wspomnianych wyżej świadczeń, bezrobotni mogą wnieść szereg ulg dla zatrudniającej ich firmy, które podsumowujemy poniżej:

 • Zatrudnienie na stałe młodych ludzi w wieku od 16 do 29 lat, którzy nie studiują i są bezrobotni (tzw. NEET), ulga wynosi 100% składek INPS opłaconych przez firmę przez 12 miesięcy i do limitu 8060 euro;
 • Zatrudnienie na stałe lub na czas określony osób, które ukończyły 50 rok życia i są bezrobotne powyżej 12 miesięcy (ulga wynosi 50% opłacanych przez firmę składek INPS oraz składki INAIL, przez 18 miesięcy w przypadku pracy tymczasowej na stałe lub 12 miesięcy dla umów na czas określony);
 • Taka sama korzyść jak w poprzednim punkcie dla osób, które zatrudniają kobiety w każdym wieku, które nie mają regularnie płatnej pracy przez co najmniej 6 miesięcy i mieszkają na obszarach o niekorzystnych ulga zatrudnia kobiety bez stałej pracy przez co najmniej 24 miesiące bez względu na miejsce zamieszkania);
 • Firmy, które zatrudniają beneficjentów NASPI na pełny etat i na stałe (świadczenie składa się ze składki w wysokości 20% rezydualnego miesięcznego zasiłku, który byłby wypłacony nowemu pracownikowi, gdyby pozostał on bez pracy);
 • Południe Bonus 2019: Firmy zatrudniające na stałe w latach 2019 i 2020 osoby bezrobotne z regionów południowych w wieku od 16 do 34 lat lub co najmniej 35 lat, jeśli nie mają stałej pracy przez co najmniej 6 miesięcy (ulga wynosi 100% wpłaconych składek) przez firmę na maksymalnie 12 miesięcy i w ramach limitu 8060 euro rocznie).

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *